SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY 2021 „Wakacyjne wspomnienia, jesienne marzenia”

CELE KONKURSU:

 • popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu;
 • prezentacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej.

UCZESTNICY:

Konkurs adresowany jest do młodzieży wszystkich klas LOTS.

TEMATY KONKURSU I KATEGORIE:

Moje wspomnienie z wakacji – trzy kategorie:

 • architektura
 • krajobraz
 • ludzie

Złota polska jesień – dwie kategorie:

 • krajobraz
 • detal (fotografia makro)

Grafika:

 • Zdjęcie metaforycznie/surrealistycznie nawiązujące do tematu konkursu „Wakacyjne wspomnienia, jesienne marzenia”, które zostało poddano obróbce graficznej w programach typu Lightroom, Photo Shop, Canva, itp.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

Każdy uczestnik Konkursu może dostarczyć W FORMIE DRUKOWANEJ MAKSYMALNIE DWA Z KAŻDEJ KATAGORII SAMODZIELNIE WYKONANE ZDJĘCIA z roku 2021.

Wymagana wielkość : 13 cm x 21 cm.

Zdjęcie musi zostać zatytułowane imieniem i nazwiskiem jego autora oraz klasą, powinno być opatrzone tytułem (w/w informacje zapisujemy ołówkiem z tyłu zdjęcia).

Obróbka zdjęć dostarczonych na Konkurs:

 • W kategoriach „Moje wspomnienie z wakacji” i „Złota polska jesień” może polegać jedynie na działaniach podobnych do uzyskiwanych w ciemni fotograficznej, tj.: rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, wypalaniu, kadrowaniu. Wszelkie inne zmiany (fotomontaż, kolaż, manipulacja cyfrowa) są niedopuszczalne.
 • W kategorii „Grafika” uczestnik może zastosować zaawansowane programy do obróbki zdjęć typu Lightroom, Photo Shop, Canva, itp.

ZASADY I KRYTERIA OCENY:

Tylko fotografie odpowiadające tematyce i wymogom formalnym będą ocenianie.

Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową w składzie (wraz z konkretnymi zadaniami poszczególnych członków):

 • Apolonia Łuczka (technika, kadrowanie, monitoring zastosowania programów graficznych, walory artystyczne);
 • Katarzyna Wędzelewska (monitoring zgodności prac z tematami konkursowymi);
 • Agnieszka Sobieraj (walory artystyczne);
 • przewodniczący Samorządu Uczniowskiego (wrażenia ogólne);
 • zastępca przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego (wrażenia ogólne).

TERMINARZ:

Dostarczanie prac (DO APOLONII ŁUCZKI, KATARZYNY WĘDZELEWSKIEJ, AGNIESZKI SOBIERAJ):  11 października 2021 r. – 30 listopada 2021 r.

Obrady jury: 1 – 10 grudnia 2021 r.

Ogłoszenie wyników konkursu: Wigilia szkolna 2021 r.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z postanowieniami regulaminu prosimy o zgłaszanie się do komisji konkursowej.

Zgłoszenie zdjęć na Konkurs jest równoznaczne z OŚWIADCZENIEM, iż osoba nadsyłająca:

 • jest autorem/autorką dostarczonego zdjęcia/zdjęć;
 • prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie i ich publikowanie również dla celów promocyjnych Konkursu oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu;
 • przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu;
 • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr.133 pozycja 883);
 • wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu nadesłanego zdjęcia w dowolnym czasie i formie dla celów promocji Konkursu.

Post Author: webmaster_lots

Dodaj komentarz