KONSULTACJE – PROCEDURY

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO IM. BŁ. LAURY VICUŇA  I  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO IM. ŚW. JANA BOSKO W BYDGOSZCZY W CZASIE KONSULTACJI

Opublikowane 06.11.2020 r.

Podstawa prawna:

Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Procedura określa zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie szkoły w okresie pandemii COVID-19. Dotyczy wszystkich pracowników SPTS i LOTS w Bydgoszczy, rodziców oraz dzieci uczęszczających do szkoły, a także wszystkich przebywających na terenie szkoły.
 2. Celem procedur jest określenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny dzieci, uczniów i pracowników przebywających na terenie SPTS i LOTS w Bydgoszczy w trakcie pandemii koronowirusa CoVid-19 zgodnie z  wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz MEN.
 3. Rodzic/prawny opiekun/pełnoletni uczeń, świadomy odpowiedzialności i zagrożeń, decydując się na udział dziecka/uczenia  w konsultacjach/egzaminach odbywających się na terenie szkoły w okresie epidemii Covid-19, jest zobowiązany zapoznać się z procedurami  podpisać  oświadczenie, stanowiące ( załącznik 2 ).

§ 2

 ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W CZASIE KONSULTACJI

 1. Konsultacje na terenie  szkoły  są dobrowolne.
 2. Uczniowie odbywają konsultacje w wyznaczonych przez Dyrektora salach.
 3. Uczeń zgłasza chęć udziału w konsultacjach na terenie szkoły nauczycielowi przedmiotu.
 4. W sekretariacie szkoły znajduje się rejestr uczniów/nauczycieli wchodzących do szkoły ( imię i nazwisko,  godzina).
 5. Na teren szkoły należy wejść wejściem głównym od strony boiska.
 6. W szkole jest  obowiązek zakrywania ust i nosa – zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli.
 7. Podczas wchodzenia na teren szkolny należy zachować dystans społeczny ( 1,5m ).
 8. Przy wejściu do szkoły należy umyć  ręce płynem do dezynfekcji.
 9. Z sali, w której przebywa grupa, usunięte zostają przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie wyprać lub zdezynfekować ( wykładziny, pluszowe zabawki itp. ).
 10. W jednej sali może przebywać maksymalnie 5 dzieci.
 11. Osoby pracujące z uczniami mają zachować dystans społeczny ( wynoszący 1,5 m ), w każdej przestrzeni szkoły.
 12. W salach lekcyjnych  odległości    pomiędzy stanowiskami nauki wynoszą min.1,5 m

      (1 uczeń – 1 stolik).

 1. Uczniowie korzystają  z własnych zestawów podręczników, przyborów, kalkulatorów.
 2. Po zakończeniu zajęć  sala zostanie poddana dezynfekcji i wietrzeniu.
 3. Wietrzenie sal dydaktycznych odbywa się co godzinę.
 4. Uczniowie  nie korzystają z dystrybutorów wody, automatów, boiska szkolnego.
 5. Nauczyciel dokumentuje zajęcia w e-dzienniku.

§ 3

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI ZE SZKOŁY

 1. Uczniowie na konsultacje przyjmowani są po złożeniu podpisanego przez rodzica/opiekuna/pełnoletniego ucznia oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia oraz zapoznania się z przyjętymi procedurami postępowania w szkole w trakcie pandemii koronowirusa Covid-19. ( załącznik 2).
 2. Rodzic/opiekun może wchodzić z dzieckiem wyłącznie do wydzielonej na parterze przestrzeni wspólnej.
 3. Rodzice/opiekunowie oraz uczniowie mają obowiązek zakrywania ust i nosa.
 4. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły muszą  zachować dystans społeczny ( wynoszący 1,5 m ) w stosunku do  pracowników,  innych dzieci i ich rodziców.
 5. Rodzice/opiekunowie przyprowadzają/odbierają dziecko pojedynczo ( 1 rodzic/opiekun-1 dziecko ), w przypadku rodzeństwa – 1 opiekun.
 6. Dzieci są przyprowadzane i odbierane tylko przez osoby zdrowe.
 7. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji, dziecko nie może wziąć  udziału w konsultacjach.
 8. Po wejściu do szkoły uczeń  myje ręce płynem do dezynfekcji , a następnie udaje się do sekretariatu szkoły w celu pomiaru temperatury  i przekazania oświadczenia.
 9. Rodzic/opiekun prawny  wyraża zgodę na pomiar temperatury dziecka termometrem bezdotykowym,  podpisując oświadczenie ( załacznik2 ).
 10. Pomiar temperatury odbywa się w sekretariacie. Dokonuje go osoba wyznaczona przez Dyrektora zaopatrzona w rękawiczki i maseczkę ochronną.
 11. Uczeń bez objawów chorobowych ( np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp. ) po sprawdzeniu temperatury może uczestniczyć w konsultacjach i udać się w tym celu do odpowiedniej sali.

§ 4

ZADANIA  PRACOWNIKÓW  SZKOŁY W OKRESIE PANDEMII

 1. DYREKTOR
 1. Ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w szkole do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby Covid-19.
 2. Współpracuje z organem prowadzącym m.in. w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji oraz ochrony osobistej.
 3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego

reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby Covid-19.

 • Planuje organizację pracy szkoły na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji od rodziców o liczbie dzieci, które rodzice decydują się przyprowadzić do szkoły w czasie epidemii.
 • Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka Covid-19, informuje o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do szkoły ( załącznik 2).
 • Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika: izolatorium.
 •  Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, przyłbice, maseczki,

fartuchy, dozowniki itd.) oraz środki  do dezynfekcji rąk i powierzchni.

 •  Wyznacza pracownika odpowiedzialnego za umieszczenie  w widocznych miejscach w szkole instrukcji  z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci

      (załącznik 3 i nr 4)  oraz numerami alarmowymi ( załącznik 5).

 • Dyrektor monitoruje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni

      dotykowych : poręczy, klamek i powierzchni płaskich, klawiatury, włączników.

 1.  Dyrektor potwierdza informację o zagrożeniu epidemiologicznym u lekarza lub inspektora sanitarnego oraz ustala z nimi zasady postępowania.
 2.  Dyrektor powiadamia organ prowadzący szkołę oraz kuratorium oświaty o zagrożeniu epidemiologicznym w szkole.
 • PRACOWNICY
 1. Obowiązkiem każdego pracownika jest przestrzeganie wszelkich procedur, zarządzeń, regulaminów obowiązujących na terenie szkoły związanych z zapobieganiem i zminimalizowaniem zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19
 2. Do pracy mogą przychodzić tylko zdrowi pracownicy, bez jakichkolwiek objawów choroby zakaźnej, a w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych ( wysoka temperatura, suchy kaszel, trudności z oddychaniem)  pracownik nie powinien przychodzić do pracy, powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem, stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.
 3. Nauczyciel stawia się do pracy wg ustalonego harmonogramu.
 4. Po przyjściu do pracy, myje  i dezynfekuje ręce oraz udaje się do sekretariatu w celu złożenia oświadczenia ( załącznik 1) i pomiaru temperatury.
 5. Jeżeli temperatura ciała nie przekracza 37o i  nie ma objawów grypopodobnych, np. kaszel, katar –  pracownik może być dopuszczony do pracy.
 • Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do  codziennego pomiaru temperatury.
 • Przy każdym wejściu/wyjściu do/ze szkoły  pracownik zobowiązany jest do zdezynfekować ręce.
 • Pracownicy w każdej przestrzeni zachowują między sobą dystans społeczny ( wynoszący 1,5 metry)  oraz  
 • Pracownicy świadczą pracę wg ustalonego przez pracodawcę harmonogramu pracy oraz harmonogramu dyżurów.
 • PRACOWNICY OBSŁUGI
 1. Pracownik  obsługi odpowiedzialny jest za wskazanie uczniom, gdzie mają się udać po wejściu do szkoły. 
 2. Pracownicy obsługi zobowiązani są po każdych zajęciach   dezynfekować i wietrzyć  sale lekcyjne (wykonanie czynności pracownik potwierdza poprzez podpisanie karty monitorowania dezynfekcji znajdujących się na drzwiach sal lekcyjnych).
 3. Pracownicy, przeprowadzając dezynfekcję, ściśle przestrzegają zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
 4. Pracownicy obsługi zapewniają bieżącą dezynfekcję stolików, krzeseł, toalet, szatni oraz:
  1. ściśle przestrzegają czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów,
  1.  wietrzą salę, w której organizowane są zajęcia.
 5. Pracownik obsługi wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, toalet ( min. 2 razy dziennie).
 • NAUCZYCIELE
 1. Nauczyciel stawia się do pracy wg ustalonego harmonogramu.
 2. Po przyjściu do pracy myje  i dezynfekuje ręce oraz udaje się do sekretariatu w celu złożenia oświadczenia ( załącznik 1 ) i pomiaru temperatury.
 3. Jeżeli temperatura ciała nie przekracza 37o i  nie  objawów grypopodobnych,  np. kaszel, katar –  nauczyciel  może udać się do wyznaczonej sali i tam oczekuje na uczniów.
 4. Nauczyciel unika zbędnego przemieszczania się po szkole.
 5. Nauczyciel odpowiada za właściwą organizację konsultacji:
 6. sprawuje opiekę nad uczniami, przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny (przestrzegając procedur związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa) ,
 7. przypomina uczniom o potrzebie dezynfekowania rąk i  nieprzemieszczaniu  się niepotrzebnie po budynku szkoły,
 8. organizuje pracę tak, aby w sali lekcyjnej nie przebywało więcej niż 5  uczniów., wyznacza uczniom  stałe miejsca przy stoliku (1 uczeń-1stolik), tak aby między stolikami zachowany był odstęp 1,5 metra,
 9. dba o to, aby każdy uczeń używał wyłącznie przyniesionych przez siebie przyborów szkolnych  i podręczników,
 10.  w trakcie konsultacji wietrzy salę (jeżeli warunki atmosferyczne na to pozwalają).
 11. Nauczyciel ma obowiązek natychmiastowego zareagowania, jeśli u dziecka zauważy jakiekolwiek objawy chorobowe: powiadamia rodziców i informuje Dyrektora, zachowując dystans 2 metry,   zaprowadza dziecko do izolatorium ( gabinet szkolnej pielęgniarki ), podejmuje wszelkie czynności, by pomóc dziecku .
 • RODZICE
 1. Rodzic przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły wypełnia   oświadczenie dotyczące zapoznania się  z „Procedurami bezpieczeństwa ochrony dzieci, uczniów, pracowników przed Covid-19  na terenie Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego im. Błogosławinej Laury Vicuna  i Liceum Ogólnokształcącym  Towarzystwa Salezjańskiego im. Świętego Jana Bosko w Bydgoszczy ”  i wyraża zgodę na pomiar temperatury u  dziecka po przyjściu do szkoły.
 2. Dzieci do szkoły są przyprowadzane/odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.
 3. W przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej u dziecka, rodzic powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.
 4. Rodzicom nie wolno zataić informacji,  przyprowadzić dziecka do szkoły,  jeżeli w domu  przebywa ktoś w  kwarantannie lub w izolacji.
 5. Rodzice przyprowadzają do szkoły wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych lub sugerujących chorobę zakaźną.
 6. Rodzic musi zapewnić dziecku indywidualną osłonę ust i nosa .
 7. Rodzic przyprowadza dziecko do szkoły  wyposażone w najpotrzebniejsze przybory.
 8. Rodzice/osoba przyprowadzająca ustawia się z dzieckiem przy wejściu głównym do szkoły wyłącznie w wyznaczonej przestrzeni, wyposażony w maseczkę, z zachowaniem zasady odstępu 1,5 m od kolejnego rodzica z dzieckiem.
 9. Rodzice lub interesanci mogą wejść do budynku z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe,  dezynfekcja rąk) i wyłącznie za zgodą Dyrektora.
 10. Ogranicza się  przebywanie osób trzecich w szkole do niezbędnego minimum,
 11. Jeżeli w trakcie pobytu w szkole, dziecko przejawia niepokojące objawy chorobowe, rodzice są zobowiązani  do odebrania dziecka ze szkoły w jak najkrótszymi czasie.
 12. Rodzice zobowiązani są do podania aktualnego numeru telefonu.
 13. Rodzice zapoznają się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole w okresie epidemii i zobowiązują się do przestrzegania ustalonych w nich zasad związanych z reżimem sanitarnym.

§ 5

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID – 19 U DZIECKA LUB PERSONELU SZKOŁY

 1. Do  szkoły mogą przychodzić jedynie zdrowe dzieci i zdrowe osoby dorosłe ( bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę).
 2. Każdy pracownik przekazuje dyrektorowi numer telefonu do kontaktu z osobą, którą należy powiadomić w razie podejrzenia zakażeniem koronawirusem.
 3. W widocznym miejscu szkoły zostają umieszczone numery telefonów stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych i organu prowadzącego.
 4. W szkole zostaje wyznaczony obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku  objawów chorobowych, tzw. izolatorium ( gabinet pielęgniarki ), w którym znajduje się m.in.:  leżak/materac, apteczka, środki ochrony i płyn dezynfekujący.
 5. W przypadku zauważenia przez nauczyciela wystąpienia u dziecka niepokojących objawów choroby, nauczyciel zobowiązany jest bezzwłocznie zgłosić ten fakt przełożonemu i powiadomić rodziców. Pracownik obsługi odpowiada za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono  podejrzenie zakażenia koronawirusem lub chorobę Covid-19, zachowując przy tym wszelkie środki ostrożności.
 6. W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów choroby, pracownik zobowiązany jest zgłosić ten fakt dyrektorowi szkoły. Pracownik zostaje odizolowany do odrębnego pomieszczenia. Dyrektor powiadamia odpowiednie służby medyczne, Powiatową Stację sanitarno – epidemiologiczną i stosuje się do jej zaleceń.
 7. Obszar, w którym poruszał się ewentualny zarażony, poddany zostaje gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami, a powierzchnie dotykowe ( klamki, poręcze, uchwyty ), zdezynfekowane.
 8. W przypadku wystąpienia wątpliwości związanej z symptomami, świadczącymi o wystąpieniu choroby, każdy powinien zwrócić się do właściwej stacji sanitarno – epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.
 9. Każdy rodzic i pracownik szkoły powinien na bieżąco śledzić informacje GIS i Ministra Zdrowia ( dostępne na stronach www.gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus ) oraz informacje i komunikaty dyrektora  umieszczane w dzienniku.
 10. Rodzice dzieci uczęszczających do szkoły oraz pracownicy placówki zostali poinstruowani, że:
  1. w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przyprowadzać dzieci do szkoły, a pracownicy przychodzić do pracy,
  1. w razie rozwoju choroby, powinni skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym,
  1. w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni kora wirusem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
 2.  Procedury obowiązują do odwołania.
 3. Procedury zostaną uruchomione przez Dyrektora z chwilą, gdy:
  1. zapewni środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania placówki,
  1. zaopatrzy pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej

Bydgoszcz, dnia  06.11.2020 r.