JĘZYKI OBCE

W Liceum Towarzystwa Salezjańskiego w Bydgoszczy uczniowie mają szansę uczyć się dwóch języków obcych nowożytnych: języka angielskiego i do wyboru języka niemieckiego lub hiszpańskiego.

Grupy językowe

Zajęcia z języków obcych nowożytnych odbywają się w grupach językowych tworzonych w zależności od stopnia zaawansowania. W klasie pierwszej uczniowie piszą test kompetencji, który stanowi podstawę podziału na grupy. W zależności od postępów i zaangażowania ucznia może on, na wniosek nauczyciela, zostać przeniesiony do innej grupy. w przypadku języka łacińskiego zajęcia prowadzone są w dwóch równoległych grupach.

Zajęcia dodatkowe

Uczniowie mają również szansę rozwijać swoje umiejętności na dodatkowych zajęciach z języków obcych. Ponadto raz w tygodniu każdy nauczyciel organizuje konsultacje dla uczniów i rodziców mające na celu rozwiązywanie bieżących problemów w nauce.
Uczniowie mają również szansę na rozwój swoich umiejętności i zainteresowań poprzez uczestniczenie w imprezach kulturalnych (wystawach, przedstawieniach teatralnych, itp.) związanych z danym obszarem językowym. 

Uczniowie uczący się języka hiszpańskiego wraz z nauczycielem tego przedmiotu co roku przygotowują produkcję filmową, pastisz typowej opery mydlanej w tym języku, która cieszy się ogromną popularnością wśród młodzieży.

Forma zajęć

Obok form tradycyjnych zajęcia z języków obcych są prowadzone przy wykorzystaniu najnowszych technik multimedialnych. Szkoła dysponuje pracowniami komputerowymi, salą multimedialną oraz tablicą interaktywną.