PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
 2. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny  stacjonarny obowiązujące od 1 września 2021 r.
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910).
 4. Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych od 1 kwietnia 2022r.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Procedura określa zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie szkoły w okresie pandemii COVID-19. Dotyczy wszystkich pracowników SPTS i LOTS w Bydgoszczy, rodziców oraz uczniów klas IV-VIII SPTS i LOTS oraz klas III SPTS w czasie lekcji wychowania fizycznego, a także wszystkich przebywających na terenie szkoły przy ul. Pod Reglami 1.
 2. Celem procedur jest określenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny dzieci, uczniów i pracowników przebywających na terenie SPTS i LOTS w Bydgoszczy w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz MEN.
 3. Rodzic/prawny opiekun świadomy odpowiedzialności i zagrożeń związanych z funkcjonowaniem szkoły w okresie epidemii COVID-19 jest zobowiązany zapoznać się z procedurami,  podpisać  oświadczenie stanowiące załącznik 1.

§ 2

 ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY OD 1 WRZEŚNIA

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń / pracownik bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz, gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Jeżeli, ktoś z domowników jest na kwarantannie lub izolacji, do szkoły może uczęszczać uczeń/ pracownik, który został zaszczepiony i uzyskał negatywny wynik testu.
 3. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 4. Szkoła wyposażona jest w termometr bezdotykowy.
 5. Rodzice/opiekunowie i inne osoby spoza szkoły wchodzą na teren szkoły, wyłącznie do wydzielonej przestrzeni wspólnej znajdującej się przy portierni (strefa rodzica).
 6. W wyjątkowych przypadkach osoby spoza szkoły, za zgodą Dyrektora, mogą wejść na teren szkoły, postępując zgodnie z zasadami:
  1. telefonują do sekretariatu szkoły pod numer : +48 52 37 66 744 (sekretariat szkoły podstawowej), +48 52 37 66 711 (sekretariat liceum) lub kontaktują się  w formie elektronicznej na adres: sekretariat.spts@zarzad.salez.edu.pl (sekretariat szkoły podstawowej), sekretariat.cs@zarzad.salez.edu.pl  (sekretariat liceum) w celu uzyskania zgody od Dyrektora,
  1. po uzyskaniu zgody Dyrektora sekretariat przekazuje tę informację portierowi,
  1. portier zapisuje imię i nazwisko  oraz  mierzy temperaturę termometrem bezdotykowym (prowadzi rejestr osób wchodzących do szkoły),
  1. jeżeli temperatura nie przekracza 38oC, osoba  może wejść do szkoły.
 7. Przy wejściu do szkoły należy zdezynfekować  ręce płynem do dezynfekcji.
 8. Dzieci z klas 0-III do mycia rąk używają przede wszystkim mydła w płynie i wody.
 9. Każda klasa odbywa lekcje  w przydzielonych salach, zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
 10. Wietrzenie sal dydaktycznych odbywa się po każdej lekcji.
 11. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się, w  miarę możliwości, na powietrzu lub salach lekcyjnych. Sprzęt, z którego korzystają uczniowie (piłki, skakanki, obręcze itp.), po każdym użyciu  jest dezynfekowany.
 12. Przerwy międzylekcyjne uczniowie spędzają w miarę możliwości na boisku szkolnym. Gdy nie jest to możliwe, uczniowie  przebywają na korytarzu szkolnym, każda klasa na  piętrze, na którym znajduje się sala lekcyjna wskazana w planie lekcji.
 13. Okna na korytarzach w czasie przerw są uchylone.
 14. Korytarze w czasie lekcji są wietrzone.
 15. W toaletach na bieżąco uzupełniane są dozowniki z mydłem, a  toalety dezynfekowane.
 16. Sale lekcyjne po każdej grupie uczniów są wietrzone i dezynfekowane.
 17. Data i godzina, w których przeprowadzana jest  dezynfekcja sal i toalet, odnotowywana jest  na karcie monitorowania dezynfekcji (Załącznik 4).
 18. Uczniowie korzystają  z własnych zestawów podręczników, przyborów, kalkulatorów, instrumentów muzycznych, które w czasie zajęć mogą znajdować się na  stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze/plecaku; uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 19. Uczniowie  nie korzystają z dystrybutorów wody.
 20. Jeżeli z pomieszczeń szkoły korzysta podmiot zewnętrzny, należy zobowiązać go do przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń, użytych przyrządów i sprzętów należących do szkoły, jak również do wietrzenia tych pomieszczeń.
 21. Zebrania z rodzicami w czasie pandemii organizowane, są w zależności od sytuacji epidemiologicznej w formie zdalnej lub stacjonarnej.

§ 3

ZADANIA  PRACOWNIKÓW  SZKOŁY W OKRESIE PANDEMII

 1. DYREKTOR
 1. Ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w szkole do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 2. Współpracuje z organem prowadzącym, m.in. w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji oraz ochrony osobistej.
 3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego

reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

 • Planuje organizację pracy szkoły na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji od rodziców o liczbie dzieci, które rodzice decydują się przyprowadzić do szkoły w czasie epidemii.
 • Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do szkoły (Załącznik 1).
 • Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika.
 •  Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki,  maseczki,

fartuchy, dozowniki itd.) oraz środki  do dezynfekcji rąk i powierzchni.

 •  Wyznacza pracownika odpowiedzialnego za umieszczenie  w widocznych miejscach w szkole instrukcji  z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci oraz z numerami alarmowymi.
 • Dyrektor monitoruje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręczy, klamek i powierzchni płaskich, klawiatury, włączników.
 1.  Dyrektor potwierdza informację o zagrożeniu epidemiologicznym u lekarza lub inspektora sanitarnego oraz ustala z nimi zasady postępowania.
 2.  Dyrektor powiadamia organ prowadzący szkołę oraz kuratorium oświaty o zagrożeniu epidemiologicznym w szkole.
 • PRACOWNICY
 1. Obowiązkiem każdego pracownika jest zapoznanie się z wszelkimi procedurami, zarządzeniami, regulaminami obowiązującymi na terenie szkoły związanymi z zapobieganiem i zminimalizowaniem zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 oraz przestrzeganie ich.  Pracownik potwierdza to, podpisując  oświadczenie (Załącznik 2).
 2. Do pracy mogą przychodzić tylko zdrowi pracownicy (bez jakichkolwiek objawów choroby zakaźnej), a w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych (wysoka temperatura, suchy kaszel, trudności z oddychaniem)  pracownik nie powinien przychodzić do pracy, powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.
 3. Pracownicy świadczą pracę wg ustalonego przez pracodawcę harmonogramu pracy oraz harmonogramu dyżurów.
 • Nauczyciele i pracownicy obsługi zobowiązani są  samodzielnie przed wyjściem do pracy  kontrolować  temperaturę własnego ciała .
 • Zaleca się śledzenie bieżących informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach gis.gov.pl
 • PRACOWNICY OBSŁUGI
 1. Pracownik obsługi (portier) odpowiedzialny jest za to, aby  rodzice/opiekunowie przebywali na terenie szkoły wyłączne w części wspólnej, przy portierni (strefa rodzica).
 2. Pracownik obsługi (portier) w wyjątkowych sytuacjach może skierować osobę z zewnątrz do sekretariatu szkoły w celu uzyskania od Dyrektora zgody na wejście na teren szkoły. W takim przypadku zapisuje imię i nazwisko osoby wchodzącej w rejestrze  oraz  mierzy temperaturę termometrem bezdotykowym.
 3. Pracownicy, przeprowadzając dezynfekcję, ściśle przestrzegają zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
 4. Pracownicy obsługi zapewniają bieżącą dezynfekcję  stolików, krzeseł, toalet, szatni oraz:
  1. ściśle przestrzegają czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów,
  1.  wietrzą salę, w której organizowane są zajęcia,
  1. sprawdzają  poziom płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły, toaletach  oraz odpowiadają za ich napełnianie i uzupełnianie,
  1. wykonanie czynności związanych z dezynfekcją pomieszczeń  potwierdzają poprzez podpisanie karty monitorowania dezynfekcji znajdujących się na drzwiach.
 5. Pracownik obsługi wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, toalet.
 • NAUCZYCIELE
 1. Nauczyciel stawia się do pracy wg ustalonego harmonogramu, realizując zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w szkole.
 2. Po przyjściu do pracy dezynfekuje ręce.
 3. Nauczyciel odpowiada za właściwą organizację zajęć lekcyjnych:
 4. sprawuje opiekę nad uczniami, przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny (stosując procedury związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa) ,
 5. przypomina uczniom o potrzebie dezynfekowania rąk i  o nieprzemieszczaniu  się po budynku szkoły bez wyraźnej potrzeby ,
 6. dba o to, aby każdy uczeń używał wyłącznie przyniesionych przez siebie przyborów szkolnych  i podręczników, kalkulatorów, instrumentów muzycznych,
 7. po lekcji lub  w jej trakcie wietrzy salę (co najmniej raz na godzinę).
 8. Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest wyjaśnić uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole w związku z zagrożeniem koronawirusem.
 9. Nauczyciel wychowawca 1 września rozdaje uczniom oświadczenia dla rodziców i po podpisaniu przez rodziców zbiera je od uczniów następnego dnia i składa w sekretariacie szkoły.
 10. Nauczyciele dyżurujący w czasie przerwy mają obowiązek dbania o to, aby:
 11.  uczniowie  przerwy międzylekcyjne  spędzali na boisku szkolnym (jeżeli warunki atmosferyczne na to pozwalają).W przypadku, kiedy warunki atmosferyczne są niekorzystne,   uczniowie przebywający na korytarzu  spędzali przerwę na piętrze, na którym znajduje się przydzielona im sala lekcyjna,
 12. okna na korytarzach były uchylone,
 13. nauczyciele dyżurujący w szatni mają obowiązek dbać o to, aby uczniowie niepotrzebnie  się nie grupowali i dyscyplinują do sprawnego opuszczenia szatni.
 14. Nauczyciele klas 0-III w czasie przerw przebywają wraz z uczniami w sali lub wychodzą z nimi na boisko szkolne (co najmniej raz dziennie) z zachowaniem zasady niemieszania się grup.
 15. Nauczyciel ma obowiązek natychmiastowego zareagowania, jeśli u dziecka zauważy jakiekolwiek objawy chorobowe: zachowując dystans (2 metry), stosując osłonę ust i nosa,   zaprowadza dziecko do izolatorium, podejmuje wszelkie czynności, by pomóc dziecku, powiadamia rodziców i informuje Dyrektora.
 • RODZICE
 1. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się  z „Procedurami bezpieczeństwa ochrony dzieci, uczniów, pracowników przed COVID-19  na terenie Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego im. Błogosławionej Laury Vicuna  i Liceum Ogólnokształcącego  Towarzystwa Salezjańskiego im. Świętego Jana Bosko w Bydgoszczy ”  i  do podpisania oświadczenia (Załącznik 1).
 2. Rodzice zobowiązani są do podania co najmniej dwóch aktualnych numerów telefonu.
 3. Dzieci do szkoły są przyprowadzane/odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.
 4. W przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej u dziecka rodzic powiadamia o tym Dyrektora szkoły.
 5. Rodzice przyprowadzają do szkoły wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych lub sugerujących chorobę zakaźną.
 6. Rodzicom nie wolno zataić informacji,  że w domu  przebywa ktoś w na kwarantannie lub w izolacji i przyprowadzić dziecka do szkoły.
 7. Rodzic przyprowadza do szkoły dziecko wyposażone w najpotrzebniejsze przybory, picie i jedzenie.
 8. Rodzice/osoba przyprowadzająca ustawia się z dzieckiem wyłącznie w wyznaczonej przestrzeni (strefa rodzica).
 9. Rodzice lub interesanci mogą wejść do budynku, zachowując wszelkie środki ostrożności     

(dezynfekcja rąk) i wyłącznie za zgodą Dyrektora.

 1. Ogranicza się  przebywanie osób trzecich w szkole do niezbędnego minimum.
 2. Jeżeli w trakcie pobytu w szkole dziecko przejawia niepokojące objawy chorobowe, rodzice są zobowiązani  do odebrania dziecka ze szkoły w jak najkrótszym czasie.
 • UCZNIOWIE
 1. Uczeń ma obowiązek  zapoznać  się z  „Procedurami bezpieczeństwa ochrony dzieci, uczniów, pracowników przed Covid-19  na terenie Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego im. Błogosławionej Laury Vicuna  i Liceum Ogólnokształcącego  Towarzystwa Salezjańskiego im. Świętego Jana Bosko w Bydgoszczy ”  i przestrzegać  zarządzeń, regulaminów obowiązujących na terenie szkoły, związanych ze  zminimalizowaniem zagrożeń zakażenia koronawirusem i zapobieganiem im.
 2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 3. Jeżeli, ktoś z domowników jest na kwarantannie lub izolacji, do szkoły może uczęszczać uczeń, który został zaszczepiony i uzyskał negatywny wynik testu.
 4. Uczeń po przyjściu do szkoły myje  i dezynfekuje ręce.
 5. Uczeń przebywa w szkole w  czasie zgodnym z harmonogramem pracy szkoły.
 6. Uczeń dba o higienę! Często myje ręce wodą z mydłem  lub dezynfekuje je.
 7. Uczeń pamięta o niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganiu higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
 8. Uczeń korzysta wyłącznie z własnych podręczników, przyborów, kalkulatorów oraz instrumentów muzycznych, które w czasie zajęć mogą znajdować się na  stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze/plecaku; uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 9. Uczniowie przerwy międzylekcyjne spędzają w miarę możliwości na boisku szkolnym. W przypadku, kiedy nie jest to możliwe, przebywa na korytarzu szkolnym, na piętrze, na którym znajduje się sala, w której ma lekcje.
 10. Uczeń klas 0-III przerwę spędza w sali w obecności nauczyciela lub na boisku szkolnym (co najmniej raz dziennie) z zachowaniem zasady niemieszania się grup.

§ 4

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI ZE SZKOŁY

 1. Rodzic/opiekun prawny w pierwszym dniu nauki zobowiązany zapoznać się z procedurami i podpisać oświadczenie (Załącznik 1).
 2. Rodzice przyprowadzają dzieci  zgodnie z planem zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, umieszczonym na stronie internetowej szkoły i w e-dzienniku.
 3. Dzieci są przyprowadzane i odbierane tylko przez osoby zdrowe.
 4. Rodzice/opiekunowie  wchodzą na teren szkoły  wyłącznie do wydzielonej przestrzeni wspólnej znajdującej się przy portierni  (strefa rodzica).
 5. Rodzice/opiekunowie przyprowadzają/odbierają dziecko pojedynczo (1 rodzic/opiekun-1 dziecko).
 6. Jeżeli dziecko ma objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych lub w domu przebywa osoba na kwarantannie/w izolacji, dziecko nie może zostać przyprowadzone do szkoły. W przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego.
 7. Po wejściu do szkoły rodzic/opiekun i uczeń  myje ręce płynem do dezynfekcji.
 8. W klasach 0-III po wejściu do szkoły dziecko niezwłocznie myje ręce, następnie pod opieką nauczyciela samodzielnie rozbiera się w szatni i przechodzi do wskazanej sali.
 9. Rodziców zobowiązuje się do przekazania powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do przyprowadzania i odbioru dziecka ze szkoły.

§ 5

ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły.
 2. Każda klasa korzysta z biblioteki zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 3. Ze stanowisk komputerowych jednocześnie może korzystać dwóch uczniów.
 4. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.
 5. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce
  i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 6. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

§ 6

 ORGANIZACJA  PRACY W SZKOLE  NA  ZAJĘCIACH  POZALEKCYJNYCH

 1. Na terenie szkoły odbywają się dodatkowe zajęcia pozalekcyjne takie jak: koła przedmiotowe, zajęcia wyrównawcze.
 2. Udział w zajęciach pozalekcyjnych jest dobrowolny.
 3. Zajęcia odbywają się w wyznaczonych przez nauczyciela salach i godzinach. W miarę możliwości nie powinny odbywać się w czasie zajęć obowiązkowych szkoły, a po ich zakończeniu.
 4. Uczeń zgłasza chęć udziału w zajęciach nauczycielowi przedmiotu.
 5. Z sali, w której przebywa grupa, usunięte zostają przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie wyprać lub zdezynfekować.
 6. W przypadku, kiedy chęć udziału w zajęciach deklaruje liczna grupa uczniów, zajęcia odbywają się w mniejszych grupach co dwa tygodnie lub w systemie on-line.
 7. Uczniowie korzystają  z własnych zestawów podręczników, przyborów, kalkulatorów.
 8. Po zakończeniu zajęć  sala jest dezynfekowana i wietrzona.
 9. Nauczyciel dokumentuje zajęcia w e-dzienniku.

§7

ZASADY BEZPIECZNEGO PRZYJĘCIA CATERINGU I SPOŻYWANIA POSIŁKU

 1. Firma cateringowa dostarcza przygotowane posiłki z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Posiłki dla uczniów klas 0-III przywożone są w jednorazowych, hermetycznie zamkniętych pojemnikach.
 2. Pracownik cateringu w czasie dostawy zabezpieczony jest przez firmę cateringową w środki ochrony osobistej: fartuch, rękawiczki jednorazowe.
 3. Po przyjeździe do szkoły:
 4. kierowca, będący w rękawiczkach jednorazowych, dezynfekuje ręce preparatem umieszczonym w przedsionku szkoły i stawia pojemnik,
 5. pracownik obsługi, zabezpieczony w rękawiczki jednorazowe dezynfekuje preparatem dezynfekcyjnym pokrywę wierzchnią pojemnika do transportu.
 6. Wykorzystane pojemniki zwracane są firmie cateringowej tego samego dnia wraz z resztkami.
 7. Pracownik obsługi może nie przyjąć dostarczanego posiłku w razie jakichkolwiek wątpliwości lub braku zachowania zasad bezpieczeństwa ze strony cateringu.
 8. Stoliki po każdym posiłku są myte przez pracownika obsługi za pomocą ciepłej wody ze środkiem myjącym dopuszczonym do użytku w szkole, a następnie po wyschnięciu zdezynfekowane.
 9. Naczynia i sztućce myte są w zmywarce i wyparzane.
 10. Uczniom klas 0-III posiłki dostarczane są przez firmę cateringową w hermetycznie zamkniętych  pojemnikach jednorazowych, dostarczane do sal przez pracownika obsługi i spożywane   przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku (mycie rąk przed posiłkiem i dezynfekcja stolików).
 11. Uczniowie klas IV-VIII i licealiści posiłki spożywają w stołówce szkolnej na wyznaczonych przerwach obiadowych  z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku (mycie rąk przed posiłkiem i dezynfekcja stolików).
 12. Szkoła nie zapewnia uczniom wody pitnej i herbaty.
 13. Procedura może ulec zmianie ze względu na dynamiczną sytuację w kraju oraz wytyczne Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

§ 8

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID – 19 U DZIECKA LUB PERSONELU SZKOŁY

 1. Do  szkoły mogą przychodzić jedynie zdrowe dzieci i zdrowe osoby dorosłe (bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę).
 2. Każdy pracownik przekazuje Dyrektorowi numer telefonu do kontaktu z osobą, którą należy powiadomić w razie podejrzenia zakażeniem koronawirusem.
 3. W widocznym miejscu szkoły zostają umieszczone numery telefonów stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych i organu prowadzącego.
 4. W szkole zostaje wyznaczony obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku  objawów chorobowych, tzw. izolatorium, w którym znajduje się m.in.:  leżak/materac, apteczka, środki ochrony i płyn dezynfekujący.
 5. W przypadku zauważenia przez nauczyciela wystąpienia u dziecka niepokojących objawów choroby, nauczyciel zobowiązany jest, zachowując dystans (2 metry), stosując osłonę ust i nosa, zaprowadzić dziecko do izolatorium, podjąć wszelkie czynności, by pomóc dziecku, powiadomić rodziców i  Dyrektora. W izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.
 6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów choroby pracownik zobowiązany jest zgłosić to Dyrektorowi szkoły. Pracownik zostaje odizolowany w odrębnym pomieszczeniu.
 7. Obszar, w którym poruszał się ewentualny zarażony, poddany zostaje gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami, a powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty ) zdezynfekowane.
 8. Każdy rodzic i pracownik szkoły powinien na bieżąco śledzić informacje GIS i Ministra Zdrowia (dostępne na stronach www.gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus ) oraz informacje i komunikaty Dyrektora  umieszczane w dzienniku.
 9. Rodzice dzieci uczęszczających do szkoły oraz pracownicy placówki zostali poinstruowani, że:
  1. w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przyprowadzać dzieci do szkoły, a pracownicy przychodzić do pracy,
  1. w razie rozwoju choroby powinni skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej,  stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym,
  1. w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez Dyrektora.
 2. Procedury obowiązują do odwołania.
 3. Procedura może być modyfikowana.
 4. Pracownicy szkoły zostaną zapoznani z procedurą niezwłocznie po jej podpisaniu oraz zobowiązani do wypełnienia oświadczenia (Załącznik 2).
 5. Uczniowie zostaną zapoznani z procedurami podczas pierwszych zajęć w szkole.
 6. Rodzice zostaną zapoznani z procedurą podczas pierwszych zebrań zorganizowanych przez szkołę oraz w dniu rozpoczęcia nauki  zobowiązani do wypełnienia oświadczenia (Załącznik 1).
 7. Jeżeli u ucznia wystąpią niepokojące objawy i zostanie mu zmierzona temperatura, odnotowuje się to w rejestrze pomiaru temperatury (Załącznik 3).
 8. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.
 9. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia w szkole objawów chorobowych.

Bydgoszcz, dnia  01.04. 2022 r.

Zał. 1 – Oświadczenie rodziców/opiekunów Pobierz

Zał. 2 – Oświadczenie pracownika Pobierz

Zał. 3 – Rejestr pomiaru temperatury Pobierz

Zał. 4 – Rejestr kontroli dezynfekcji Pobierz

Regulamin szkolnej stołówki w czasie pandemii Pobierz

Strefy przebywania uczniów na boisku w czasie przerw Pobierz