REKRUTACJA DO LOTS

Wymagane dokumenty

  • podanie z kwestionariuszem osobowym (na blankiecie przygotowanym przez szkołę – do pobrania ze strony internetowej)
  • skrócony odpis aktu urodzenia (może być kserokopia)
  • świadectwo ukończenia klasy VII szkoły podstawowej
  • wykaz ocen z I półrocza klasy VIII (poświadczony przez rodzica / prawnego opiekuna)
  • 3 fotografie

Dokumenty można składać od poniedziałku do piątku w sekretariacie szkoły
od 15 kwietnia 2020 r.
w godz. 8.00 – 14.00

  • Przy złożeniu kompletu dokumentów zostanie wyznaczony termin rozmowy kwalifikacyjnej z Księdzem Dyrektorem
  • Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem odbywa się w obecności rodziców
  • Po decyzji Dyrektora o przyjęciu do szkoły – oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 26 czerwca 2020 do godz. 14:00.
  • Obowiązuje wpisowe w wysokości jednomiesięcznego czesnego (nie dotyczy absolwentów Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego).