OPŁATY (CZESNE) W LOTS

Czesne na rok szkolny 2022/2023 – opłata roczna 5880,00 zł

 • Klasy I-III : 490,00 zł X 12 miesięcy (do sierpnia włącznie)
 • Klasa IV : 735,00 zł X 8 miesięcy (do kwietnia włącznie)
 • Warunki finansowe pobierania nauki

  1. Nauka w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Jana Bosko (zwanego dalej Liceum) jest odpłatna.
  2. Rodzice (lub prawni opiekunowie) kandydatów do Liceum zobowiązani są po złożeniu dokumentów dokonać jednorazowej wpłaty tzw. wpisowego w wysokości 490 zł do 31 lipca poprzedzającego rozpoczęcie nauki. Absolwenci SPTS są zwolnieni z wpisowego.
  3. W przypadku przyjęcia do Liceum suma powyższa nie ulega zwrotowi, jak również w wypadku rezygnacji z pobierania nauki w szkole. Powyższa kwota nie jest opłatą czesnego za m-c wrzesień.
  4. W przypadku negatywnej decyzji komisji kwalifikacyjnej o przyjęciu do szkoły kwota ta zwrócona zostanie w sekretariacie szkoły lub przelewem bankowym na wskazany przez Rodziców kandydata numer konta.
  5. Miesięczna opłata za naukę jednego ucznia, zwana dalej czesnym, pobierana jest za każdy miesiąc począwszy od 1 września do 31 sierpnia roku następnego, czyli w czasie całego roku szkolnego łącznie z wakacjami. Uczniowie klas I i II wpłacają czesne za cały rok szkolny tj. do sierpnia włącznie. Opłata za miesiące wakacyjne podyktowana jest koniecznością wypłaty wynagrodzenia dla nauczycieli i utrzymania budynku szkoły także w miesiącach wolnych od nauki.
  6. W ostatnim roku nauki w Liceum (klasa maturalna) czesne za miesiące maj, czerwiec, lipiec i sierpień, rozłożone jest proporcjonalnie na 8 miesięcy (wrzesień – kwiecień).

  Aktualny numer konta bankowego

  • Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego
  • ul. Pod Reglami 1, 85-794 Bydgoszcz
  • Numer rachunku – 67 1600 1084 1844 5302 3000 0001
  • Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

  Zasady wnoszenia opłat za pobieranie nauki są następujące:

  1. Rodzice (lub opiekunowie prawni) ucznia zobowiązani są dokonywać każdorazowej wpłaty czesnego do 15 dnia miesiąca za dany miesiąc nauki.
  2. Wpłaty wpisowego oraz czesnego należy dokonać na konto: Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Bydgoszczy Numer rachunku – 67 1600 1084 1844 5302 3000 0001
   Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

  Zasady zmiany czesnego zawarte są w statucie Liceum

  1. W przypadku, gdy rodzice ucznia nie uiszczą opłaty należnego czesnego w ciągu jednego miesiąca od daty obowiązkowej wpłaty i nie złożą u dyrektora szkoły wniosku o zmianę trybu płatności czesnego, uczeń może zostać pozbawiony prawa do pobierania nauki w Liceum.
  2. Odstąpienie od pełnej wysokości czesnego może nastąpić tylko na mocy decyzji dyrektora szkoły na pisemny wniosek Rodziców poparty dokumentacją tłumaczącą wnioskowaną zniżkę i wymaga ponowienia na każdy rok nauki.
  3. W ramach czesnego szkoła zapewnia uczniowi naukę zgodną z wymaganym programem nauczania Liceum oraz różne formy zajęć pozalekcyjnych.
  4. Czesne nie obejmuje kosztów naprawy ewentualnych szkód materialnych spowodowanych przez ucznia. W przypadku takiej szkody w pełni są za nią odpowiedzialni materialnie rodzice uczniów.
  5. Powyższe warunki stanowią jednocześnie umowę o odpłatne pobieranie nauki, zawieraną między Rodzicami (lub prawnymi opiekunami) ucznia a Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Salezjańskiego, reprezentowanym przez dyrektora szkoły.
  6. Umowa obejmuje cały cykl edukacyjny, czyli cztery lata nauki od września klasy pierwszej do sierpnia klasy czwartej.
  7. O każdorazowej zmianie wysokości czesnego Dyrekcja Liceum informuje na zebraniu Rodziców i na stronie szkoły.