REKRUTACJA DO LOTS

REKRUTACJA ROK SZKOLNY 2024/25

Wymagane dokumenty

  • podanie z kwestionariuszem osobowym (na blankiecie przygotowanym przez szkołę – do pobrania ze strony internetowej)
  • skrócony odpis aktu urodzenia (może być kserokopia)
  • świadectwo ukończenia klasy VII szkoły podstawowej
  • wykaz ocen z I półrocza klasy VIII (poświadczony przez rodzica / prawnego opiekuna)
  • 3 fotografie

Dokumenty można składać  w sekretariacie szkoły
od 8 kwietnia do 14 czerwca 2024 r.
od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30 – 15.30,
w piątki w godz. 7.30 – 13.30

  • Przy złożeniu kompletu dokumentów zostanie wyznaczony termin rozmowy kwalifikacyjnej z Księdzem Dyrektorem
  • Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem odbywa się w obecności rodziców
  • Po decyzji Dyrektora o przyjęciu do szkoły – oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej należy złożyć w sekretariacie szkoły do wtorku 25 czerwca 2024 do godz. 15:30.

Informujemy, że czesne na rok szkolny 2024/25 wynosić będzie 720 zł.

Rodzice (lub prawni opiekunowie) kandydatów do Liceum zobowiązani są po złożeniu dokumentów dokonać jednorazowej wpłaty tzw. wpisowego w wysokości 720 zł do 31 lipca poprzedzającego rozpoczęcie nauki. Absolwenci SPTS są zwolnieni z wpisowego.

W przypadku przyjęcia do Liceum suma powyższa nie ulega zwrotowi, jak również w wypadku rezygnacji z pobierania nauki w szkole. Powyższa kwota nie jest opłatą czesnego za m-c wrzesień.