Aktualizacja procedur funkcjonowania klas 0-3 w czasie epidemii od 1 września 2021 r.

§ 1 Organizacja zajęć w szkole:

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

3. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczono informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego.

4. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.

5. Opiekunowie odprowadzający dzieci wchodzą do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, 

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

5. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

6. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

7. Wprowadza się sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

8. Dokonuje się pomiaru temperatury osób wchodzących do budynku szkoły z wykorzystaniem termometru bezdotykowego.

9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) zobowiązany jest, zachowując dystans ( 2 metry), stosując osłonę ust i nosa, zaprowadzić dziecko do odrębnego pomieszczenia (izolatorium),  podjąć wszelkie czynności, by pomóc dziecku  i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

10. Zapewnia się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwia zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ogranicza gromadzenie się uczniów na terenie szkoły

11. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów w trakcie przebywania w szkole ma ograniczony kontaktowania się z pozostałymi klasami.

12. Ustala się indywidualny harmonogram pracy dla  klas, uwzględniający, 

− godziny przychodzenia  do szkoły:

Klasy I – godz. 7.30-7.40

Klasy II – godz.7.40-7.50

Klasy III – godz.7.50-8.00

Klasy 0 – godz. 8.00-8.15

− korzystania z przerw (nie rzadziej niż co 45 min),

− zajęć na boisku szkolnym

13. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

14. Do danej grupy uczniów przyporządkowany jest wyznaczony nauczyciel.

15. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

16. Sprzęty sportowe i programowe są dokładnie czyszczone oraz dezynfekowane lub korzysta się z przyborów jednorazowych. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, zostały usunięte lub uniemożliwiono do nich dostęp.

17. Uczeń winien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce lub szufladzie. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.

18. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy są regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć. 

19. Sale, części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

20. Uczniowie codzienne korzystają z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.

21. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, rezygnuje się z ćwiczeń i gier kontaktowych. 

22. Unika się wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Organizuje się wyjścia w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.

23. Uczniowie  nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów

24.Wprowadza się różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły zgodnie z harmonogramem, aby kontakt dzieci z różnych klas był jak najmniejszy.

25. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w wyznaczonych grupach uczniów. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych wprowadzono zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Świetlice są wietrzone (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

26. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej mają ograniczone do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

27. Ustala się i upowszechnia zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole. Odbywają się one po zakończeniu  pracy stacjonarnej klas I-III z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Po zakończeniu tych zajęć odbywa się mycie i dezynfekcja powierzchni dotykanych oraz dokładne wietrzenie sal.

28. Ustala się  i upowszechnia zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.

29. Ustala się i upowszechnia zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

30. Dyrektor szkoły aktualizuje i upowszechnia wewnętrzny regulamin lub procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zalecenia wskazane w przedmiotowych wytycznych oraz aktualne przepisy prawa.

31. Dyrektor szkoły wprowadza dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci

– obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy,

 – w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – obowiązek zakrywania ust i nosa. 

§ 2  Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

1. W przedsionku szkoły umieszczono numery telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej

2. Przestrzega się, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. Zapewnia się regularne napełnianie dozowników z płynem do dezynfekcji.

3. Przestrzega się, by uczniowie regularnie myli ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

4. Monitoruje się codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

5. Przeprowadzając dezynfekcję, ściśle przestrzega się zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ściśle przestrzega się czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zostają wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.

7. Na bieżąco dba się o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu. 

8. Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych, zapewnia się pojemniki do ich wyrzucania.

9. Sale lekcyjne wietrzy się, nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w sali lekcyjnej, w tym również przed rozpoczęciem zajęć przez dzieci.

§ 3  Gastronomia

1. Spożywanie posiłków przez dzieci odbywa się w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii.

2.Spożywanie posiłków odbywa się w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu. Odległość między stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5 m. Zapewnia się czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. 

3. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.

4. Firma cateringowa dostarcza żywność w jednorazowych naczyniach i zapewnia jednorazowe sztućce.

5. Zapewnione  zostaje odpowiednie segregowanie zużytych pojemników i sztućców. 

6. Dania i produkty są podawane przez osoby do tego wyznaczone.         

§ 4 Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

 1.  Do  szkoły mogą przychodzić jedynie zdrowe dzieci i zdrowe osoby dorosłe (bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę).
 2. Każdy pracownik przekazuje Dyrektorowi numer telefonu do kontaktu z osobą, którą należy powiadomić w razie podejrzenia zakażeniem koronawirusem.
 3. W widocznym miejscu szkoły zostają umieszczone numery telefonów stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych i organu prowadzącego.
 4. W szkole zostaje wyznaczony obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku  objawów chorobowych, tzw. izolatorium, w którym znajduje się m.in.:  leżak/materac, apteczka, środki ochrony i płyn dezynfekujący.
 5. W przypadku zauważenia przez nauczyciela wystąpienia u dziecka niepokojących objawów choroby, nauczyciel zobowiązany jest, zachowując dystans (2 metry), stosując osłonę ust i nosa, zaprowadzić dziecko do izolatorium, podjąć wszelkie czynności, by pomóc dziecku, powiadomić rodziców i  Dyrektora. W izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.
 1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów choroby pracownik zobowiązany jest zgłosić to Dyrektorowi szkoły. Pracownik zostaje odizolowany w odrębnym pomieszczeniu.
 2. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, którzy mieli kontakt z innymi osobami w szkole, Dyrektor powiadamia  stację sanitarno – epidemiologiczną i stosuje się do jej zaleceń.
 3. Obszar, w którym poruszał się ewentualny zarażony, poddany zostaje gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami, a powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty ) zdezynfekowane.
 4. W przypadku wystąpienia wątpliwości związanej z symptomami, świadczącymi o wystąpieniu choroby, każdy powinien zwrócić się do właściwej stacji sanitarno – epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.
 5. Każdy rodzic i pracownik szkoły powinien na bieżąco śledzić informacje GIS i Ministra Zdrowia (dostępne na stronach www.gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus ) oraz informacje i komunikaty Dyrektora  umieszczane w dzienniku.
 6. Rodzice dzieci uczęszczających do szkoły oraz pracownicy placówki zostali poinstruowani, że:
  • w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przyprowadzać dzieci do szkoły, a pracownicy przychodzić do pracy,
  • w razie rozwoju choroby powinni skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, stacją sanitarno – epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym,
  • w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.