Opłaty (czesne) w SPTS 2023/2024

Szanowni Rodzice / Opiekunowie naszych Uczniów wysokość czesnego na rok szkolny 2023/2024

1. Opłata za świetlicę:
 70 zł – płatne od września do czerwca (10 miesięcy)

2. Wysokość czesnego:

OPŁATY CZESNEGO ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
klasy 0 – opłata roczna: 7200,00 zł – płatne w 12 miesięcznych ratach po 600,00 zł
OPŁATY CZESNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ
Opłata roczna 7200,00 zł
klasy I – VII – płatne w 12 miesięcznych ratach po 600,00 zł
klasy VIII – płatne w 10 miesięcznych ratach po 720,00 zł

Podania o zniżki płatności czesnego (wraz z dokumentacją potwierdzającą sytuację finansową rodziny) na rok szkolny 2023/2024 należy złożyć w sekretariacie Szkoły przy ul. Pod Reglami 1 od dnia 01.09.2023 r. do 14.09.2023 r.
W dniu 20 lutego 2024 r. Minister Edukacji oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisały rozporządzenie określające minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Już 21 lutego rozporządzenie to zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Wynagrodzenie nauczycieli początkujących rośnie o 33%, a w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych wzrost wynosi 30%.
Podpisane rozporządzenie stanowi podstawę dla organów prowadzących do podjęcia działań niezbędnych do wypłaty podwyżki z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.
OD KWIETNIA CZESNE BĘDZIE WYNOSIĆ 720,00 MIESIĘCZNIE W KAŻDEJ ZE SZKÓŁ W BYDGOSZCZY.
* Klasy maturalne roczne czesne opłacały przez 8 miesięcy, dlatego podwyżka ich nie obowiązuje.
** Rodzice, którzy mają trudności finansowe, potwierdzone przez dokumenty księgowe, będą mogli złożyć podanie w sekretariacie o obniżenie czesnego do 10 kwietnia!!!

3. Tegoroczna wysokość opłat za ubezpieczenie uczniów. 
Opłata za ubezpieczenie w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 45 zł. Tę sumę proszę wpłacać do wychowawców klas do dnia 30 września br.

4. Obiad 10 zł za porcję.
WPŁATY ZA OBIADY PRZYJMOWANE SĄ W GOTÓWCE W SEKRETARIACIE SZKOŁY PRZY UL. SALEZJAŃSKIEJ 1.

Istnieje możliwość wpłaty należności za obiady na konto: 38 1600 1462 1844 5301 5000 0005 do 20-tego każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który uiszczana jest opłata.

Rezygnację z obiadów należy zgłaszać tylko w sekretariacie szkoły do godz. 8.30.

5. WPISOWE

600,00 zł – uiszczają uczniowie rozpoczynający naukę w naszej szkole w klasach 0-VIII

Warunki finansowe pobierania nauki
Nauka w Szkole Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego im. Błogosławionej Laury Vicuna (zwanej dalej Szkołą Podstawową) jest odpłatna. Rodzice (lub prawni opiekunowie) kandydatów do Szkoły Podstawowej zobowiązani są po złożeniu dokumentów dokonać jednorazowej wpłaty tzw. wpisowego w wysokości 600,00 zł dla wszystkich uczniów. Uczniowie kontynuujący naukę w Liceum Towarzystwa Salezjańskiego są zwolnieni od opłat wpisowego. W przypadku przyjęcia do Szkoły Podstawowej suma powyższa nie ulega zwrotowi, jak również w wypadku rezygnacji z pobierania nauki w szkole. Powyższa kwota nie jest opłatą czesnego za m-c wrzesień.  W przypadku negatywnej decyzji komisji kwalifikacyjnej o przyjęciu do szkoły kwota ta zwrócona zostanie w sekretariacie szkoły lub przelewem bankowym na wskazany przez Rodziców kandydata numer konta.    
Miesięczna opłata za naukę jednego ucznia, zwana dalej czesnym, pobierana jest za każdy miesiąc począwszy od 1 września do 31 sierpnia roku następnego, czyli w czasie całego roku szkolnego łącznie z wakacjami. Opłata za miesiące wakacyjne podyktowana jest koniecznością wypłaty wynagrodzenia dla nauczycieli i utrzymania budynku szkoły także w miesiącach wolnych od nauki.   

Zasady wnoszenia opłat za pobieranie nauki są następujące:

Rodzice (lub opiekunowie prawni) ucznia zobowiązani są dokonywać każdorazowej wpłaty czesnego do 15 dnia miesiąca za dany miesiąc nauki.

Wpłaty wpisowego oraz czesnego należy dokonać na konto:
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego
ul. Salezjańska 1, 85-792 BYDGOSZCZ 
Numer rachunku 90 1600 1084 1844 5301 5000 0001 
Bank BGŻ BNP Paribas S.A., ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa

Zasady zmiany czesnego zawarte są w statucie Szkoły Podstawowej

W przypadku, gdy rodzice ucznia nie uiszczą opłaty należnego czesnego w ciągu jednego miesiąca od daty obowiązkowej wpłaty i nie złożą u dyrektora szkoły wniosku o zmianę trybu płatności czesnego, uczeń może zostać pozbawiony prawa do pobierania nauki w Szkole Podstawowej.  
Odstąpienie od pełnej wysokości czesnego może nastąpić tylko na mocy decyzji Dyrektora szkoły na pisemny wniosek Rodziców poparty dokumentacją tłumaczącą wnioskowaną zniżkę i wymaga ponowienia na każdy rok szkolny nauki.

W ramach czesnego szkoła zapewnia uczniowi naukę zgodną z wymaganym programem nauczania Szkoły Podstawowej oraz różne formy zajęć pozalekcyjnych.

Czesne nie obejmuje kosztów naprawy ewentualnych szkód materialnych spowodowanych przez ucznia. W przypadku takiej szkody w pełni są za nią odpowiedzialni materialnie rodzice uczniów.

Powyższe warunki stanowią jednocześnie umowę o odpłatne pobieranie nauki, zawieraną między Rodzicami (lub prawnymi opiekunami) ucznia a Szkołą Podstawową Towarzystwa Salezjańskiego, reprezentowanym przez Dyrektora szkoły.

Umowa obejmuje cały cykl edukacyjny, czyli osiem lat nauki od września klasy pierwszej do sierpnia klasy ósmej.

O każdorazowej zmianie wysokości czesnego Dyrekcja Szkoły Podstawowej informuje na zebraniu Rodziców i na stronie szkoły.


Z wyrazami szacunku. Ks. Mariusz Kowalski dyrektor  CS


Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego
ul. Salezjańska 1, 85-792 BYDGOSZCZ 
Numer rachunku 90 1600 1084 1844 5301 5000 0001 
Bank BGŻ BNP Paribas S.A., ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa