Opłaty (czesne) w SPTS

Szanowni Rodzice / Opiekunowie naszych Uczniów wysokość czesnego

1. Opłata za świetlicę:
 50 zł – płatne od września do czerwca (10 miesięcy)

2. Wysokość czesnego:

OPŁATY CZESNEGO W SPTS
klasy 0 – 12 miesięcznych rat po 500 zł
klasy I – VII – 12 miesięcznych rat po 450 zł
klasy VIII – 10 miesięcznych rat po 540 zł

3. Tegoroczna wysokość opłat za ubezpieczenie uczniów. 
Opłata za ubezpieczenie wynosi 41 zł. Tę sumę proszę wpłacać do wychowawców klas do dnia 20 września br.

4. Obiad 9 zł za porcję.
WPŁATY ZA OBIADY PRZYJMOWANE SĄ W GOTÓWCE W SEKRETARIACIE SZKOŁY PRZY UL. SALEZJAŃSKIEJ 1.

Istnieje możliwość wpłaty należności za obiady na konto: 38 1600 1462 1844 5301 5000 0005 do 20-tego każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który uiszczana jest opłata.

Rezygnację z obiadów należy zgłaszać tylko w sekretariacie szkoły do godz. 8.30.

5. WPISOWE

500 zł – uiszczają uczniowie rozpoczynający naukę w naszej szkole w klasach 0 – ostateczny termin wpłaty do 31 lipca 
450 zł – uiszczają uczniowie rozpoczynający naukę w naszej szkole w klasach I-VIII – ostateczny termin wpłaty do 31 lipca 

Warunki finansowe pobierania nauki
Nauka w Szkole Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego im. Błogosławionej Laury Vicuna (zwanej dalej Szkołą Podstawową) jest odpłatna. Rodzice (lub prawni opiekunowie) kandydatów do Szkoły Podstawowej zobowiązani są po złożeniu dokumentów dokonać jednorazowej wpłaty tzw. wpisowego w wysokości 500 zł dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie “0” i 450 zł dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-VIII. Ostateczny termin wpłaty do 31 lipca poprzedzającego rozpoczęcie nauki. Uczniowie kontynuujący naukę w Liceum Towarzystwa Salezjańskiego są zwolnieni od opłat wpisowego. W przypadku przyjęcia do Szkoły Podstawowej suma powyższa nie ulega zwrotowi, jak również w wypadku rezygnacji z pobierania nauki w szkole. Powyższa kwota nie jest opłatą czesnego za m-c wrzesień.  W przypadku negatywnej decyzji komisji kwalifikacyjnej o przyjęciu do szkoły kwota ta zwrócona zostanie w sekretariacie szkoły lub przelewem bankowym na wskazany przez Rodziców kandydata numer konta.    
Miesięczna opłata za naukę jednego ucznia, zwana dalej czesnym, pobierana jest za każdy miesiąc począwszy od 1 września do 31 sierpnia roku następnego, czyli w czasie całego roku szkolnego łącznie z wakacjami. Uczniowie klas VIII wpłacają czesne do sierpnia włącznie. Opłata za miesiące wakacyjne podyktowana jest koniecznością wypłaty wynagrodzenia dla nauczycieli i utrzymania budynku szkoły także w miesiącach wolnych od nauki.   

Dla chętnych istnieje również możliwość uregulowania czesnego, tak aby w ósmej klasie kończyła się z miesiącem czerwcem. Należność za lipiec i sierpień zostałaby doliczona do poprzednich miesięcy. Należy jednak to zgłosić wcześniej w księgowości.

Zasady wnoszenia opłat za pobieranie nauki są następujące:

Rodzice (lub opiekunowie prawni) ucznia zobowiązani są dokonywać każdorazowej wpłaty czesnego do ostatniego dnia miesiąca za dany miesiąc nauki. Zachęcamy, by wpłaty dokonać do dnia 15. każdego miesiąca.

Wpłaty wpisowego oraz czesnego należy dokonać na konto:
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego
ul. Salezjańska 1, 85-792 BYDGOSZCZ 
Numer rachunku 90 1600 1084 1844 5301 5000 0001 
Bank BGŻ BNP Paribas S.A., ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa

Zasady zmiany czesnego zawarte są w statucie Szkoły Podstawowej

W przypadku, gdy rodzice ucznia nie uiszczą opłaty należnego czesnego w ciągu jednego miesiąca od daty obowiązkowej wpłaty i nie złożą u dyrektora szkoły wniosku o zmianę trybu płatności czesnego, uczeń może zostać pozbawiony prawa do pobierania nauki w Szkole Podstawowej.  
Odstąpienie od pełnej wysokości czesnego może nastąpić tylko na mocy decyzji Dyrektora szkoły na pisemny wniosek Rodziców poparty dokumentacją tłumaczącą wnioskowaną zniżkę i wymaga ponowienia na każdy semestr nauki. Różnicę powstałą na skutek odstąpienia od pełnej wysokości czesnego pokrywa Towarzystwo Salezjańskie.

W ramach czesnego szkoła zapewnia uczniowi naukę zgodną z wymaganym programem nauczania Szkoły Podstawowej oraz różne formy zajęć pozalekcyjnych.

Czesne nie obejmuje kosztów naprawy ewentualnych szkód materialnych spowodowanych przez ucznia. W przypadku takiej szkody w pełni są za nią odpowiedzialni materialnie rodzice uczniów.

Powyższe warunki stanowią jednocześnie umowę o odpłatne pobieranie nauki, zawieraną między Rodzicami (lub prawnymi opiekunami) ucznia a Szkołą Podstawową Towarzystwa Salezjańskiego, reprezentowanym przez Dyrektora szkoły.

Umowa obejmuje cały cykl edukacyjny, czyli osiem lat nauki od września klasy pierwszej do sierpnia klasy ósmej.

O każdorazowej zmianie wysokości czesnego Dyrekcja Szkoły Podstawowej informuje na zebraniu Rodziców i na stronie szkoły.


Z wyrazami szacunku. Ks. Mariusz Kowalski dyrektor  CS


Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego
ul. Salezjańska 1, 85-792 BYDGOSZCZ 
Numer rachunku 90 1600 1084 1844 5301 5000 0001 
Bank BGŻ BNP Paribas S.A., ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa