NAUCZANIE HYBRYDOWE I ZDALNE

Zasady i procedury nauczania hybrydowego i zdalnego w przypadku wystąpienia zakażenia wirusem COVID-19 w Szkole Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego lub w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Salezjańskiego w Bydgoszczy

w roku szkolnym 2020/2021

(aktualizacja 26 października 2020)

Na podstawie przepisów:

·         Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),

·         Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),

·         Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

·         Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

oraz ze względu na sytuację, w jakiej znajduje się szkoła, w porozumieniu z organem prowadzącym i przy pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o :

 1. pozostawieniu stacjonarnego trybu nauki;
 2. wdrożeniu trybu nauczania hybrydowego;
 3. wdrożeniu trybu nauczania zdalnego;
 4. ponownym przywróceniu stacjonarnego trybu nauki.

§ 1

Zmiana nauki na tryb hybrydowy

 1. W przypadku jednego potwierdzonego przypadku zakażenia u ucznia szkoły, po decyzji PPIS o kwarantannie osób z kontaktu, przejście na tryb zdalny klasy, do której uczęszczał uczeń. Nauka stacjonarna dla innych klas w danym budynku szkoły będzie zależała od tego, w jakim stopniu byli oni narażeni na zakażenie.
 2. W przypadku kilku zakażeń uczniów z danej jednostki organizacyjnej (klasy 0-3 / klasy 4-8 SPTS / klasy LOTS), po uzyskaniu pozytywnej opinii PPIS, przejście na tryb zdalny klas z danej jednostki. Nauka stacjonarna dla innych klas w danym budynku szkoły będzie zależała od tego, w jakim stopniu byli oni narażeni na zakażenie.
 3. W przypadku jednego potwierdzonego zakażenia u nauczyciela, który uczył w kilku klasach, po uzyskaniu pozytywnej opinii PPIS, przejście na tryb hybrydowy bądź zdalny dla uczniów danego oddziału /danego budynku, lub przejście na tryb zdalny dla całej szkoły. Jeśli zakażenie dotyczy nauczyciela uczącego w obydwu budynkach szkoły – zarządzenie o przejściu na nauczanie hybrydowe bądź zdalne podejmowana jest przez Dyrektora opierając się na opinii i zaleceniu PPIS.
 4. W przypadku zakażenia lub podejrzenia zakażenia uczniów kilku klas oraz pracowników szkoły (poruszających się po całym budynku, mających kontakt z wieloma osobami w szkole), po uzyskaniu pozytywnej opinii PPIS, przejście na tryb zdalny klas z danego budynku.
 5. W przypadku zakażenia nauczyciela mającego kontakt z pozostałymi nauczycielami w danym budynku szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii PPIS, przejście na tryb zdalny klas z danego budynku.
 6. Nauczyciele uczący w klasach objętych kwarantanną lub które przeszły na tryb zdalny nauki, uczą pozostałe klasy w sposób stacjonarny (chyba, że sanepid zdecyduje o wysłaniu nauczycieli na kwarantannę), zaś lekcje z klasami wyłączonymi z nauczania stacjonarnego prowadzą zdalnie ze stanowisk przygotowanych na terenie szkoły. Taka sytuacja trwa do momentu, gdy PPIS wyda decyzję o powrocie do nauki stacjonarnej. 
 7. W przypadku pojedynczych uczniów skierowanych na kwarantannę, nauczyciele zobowiązani są do wysyłania tym uczniom informacji o zakresie realizowanego materiału przez klasę oraz materiałów, notatek lub zadań do samodzielnej realizacji przez ucznia poprzez moduł Zadań domowych w dzienniku elektronicznym. Uczniowie ci mają obowiązek odsyłania zrealizowanych zadań nauczycielowi. Prace klasowe lub sprawdziany uczniowie zaliczają po powrocie z kwarantanny.
 8. Nauczyciel, który został objęty kwarantanną, powinien niezwłocznie poinformować pracodawcę o kwarantannie jako przyczynie swojej nieobecności w pracy. Równocześnie, dyrektor szkoły jako pracodawca – w porozumieniu z nauczycielem – powinien ustalić, czy nauczyciel może pracować zdalnie (prowadzenie zdalnych zajęć z uczniami) i zachować prawo do 100% wynagrodzenia.
  Jeśli nauczyciel nie może wykonywać swojej pracy, to decyzja o kwarantannie będzie wywoływała takie same skutki jak orzeczenie o niezdolności do pracy wystawiane przez lekarza w przypadku zachorowania (zachowanie prawa do 80% wynagrodzenia).
 9. Dyrektor o zmianie nauki na hybrydowy informuje:
  • organ prowadzący,
  • powiatowe służby sanitarne,
  • organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
  • rodziców,
  • uczniów.
 10. Decyzja publikowana jest bezzwłocznie w dzienniku elektronicznym Librus – zakładka ogłoszenia – w postaci Zarządzenia Dyrektora szkoły.

§ 2

Zmiana nauki na tryb zdalny dla szkoły / budynku / klas

 1. Dyrektor szkoły, w porozumieniu z organem prowadzącym i na podstawie pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, podejmuje decyzję o zmianie trybu nauczania na zdalny.
 2. Dyrektor o swojej decyzji powiadamia:
  • organ prowadzący,
  • powiatowe służby sanitarne,
  • organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
  • rodziców,
  • uczniów.
 3. Decyzja publikowana jest bezzwłocznie w dzienniku elektronicznym w postaci Zarządzenia Dyrektora szkoły.
 4. Nauczyciele prowadzą zajęcia zdalnie z budynku szkoły lub z domu, jeśli nie koliduje to z innymi zajęciami stacjonarnymi  – po uzgodnieniu z dyrektorem.
 5. Do prowadzenia zajęć w trakcie nauczania zdalnego wykorzystywane są następujące narzędzia:
  1. Platforma ZOOM do prowadzenia lekcji on-line (zgodnie z obowiązującym planem lekcji). Czas trwania takiej lekcji wynosi od 30 do 45 min (zależnie od oddziału, w którym zajęcia są prowadzone), ewentualnie pozostały czas, uczniowie wykorzystują na ćwiczenia i pracę własną. Nauczyciel wpisuje lekcję w Terminarzu w dzienniku elektronicznym, umieszczając bezpośredni link do spotkania. W danej klasie lekcja z danego przedmiotu powinna mieć stałe ID spotkania. Uczniowie podczas zajęć mają obowiązek pracować przy włączonej kamerze.
  2. Dziennik elektroniczny Librus – do kontaktu z rodzicami, uczniami i nauczycielami. Wszystkie zadania do wykonania przez uczniów (z wyłączeniem lekcji on-line) nauczyciel zamieszcza w module Zadania domowe, określając czas ich wykonania.
   Nauczyciel może również korzystać z Planera lekcji – uczeń ma dostęp do zaplanowanych lekcji, oraz załączonych materiałów poprzez zakładkę  organizacja/lekcje.
  3. W klasach starszych, Google Classroom do tworzenia zajęć, rozsyłania zadań, komunikowania się i organizowania pracy.
 6. Lekcji prowadzonych on-line, wizerunku nauczyciela oraz prezentowanych treści nie wolno nagrywać ani upubliczniać bez wcześniej uzyskanej od nauczyciela prowadzącego zgody. W zajęciach nie mogą brać udziału osoby do tego nieuprawnione.
 7. Obecność na zajęciach w trakcie trwania nauczania hybrydowego / zdalnego jest obowiązkowa, udział uczniów  w lekcjach ewidencjonowany jest przez nauczycieli w dzienniku elektronicznym Librus (kategoria oZ – uczeń obecny, lub nZ).
 8. Zasady oceniania z przedmiotu oraz z zachowania nie ulegają zmianie – podstawę stanowi  dokument Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania (wcześniej WSO) załączony do Statutu Szkoły (załącznik nr2)
 9. Wychowawca klasy pełni rolę koordynatora nauczania zdalnego w stosunku do powierzonych jego opiece uczniów, w szczególności ma obowiązek:
  • niezwłocznego poinformowania rodziców i uczniów swojej klasy o zmianie trybu nauczania,
  • reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice.
 10. Pedagog/psycholog szkolny ma obowiązek świadczenia zdalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie trwania sytuacji kryzysowej, w szczególności:
  • otoczenia opieką uczniów i rodziców, u których stwierdzono nasilenie występowania reakcji stresowych, lękowych w związku z epidemią COVID-19,
  • inicjowanie i prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
  • minimalizowanie negatywnych skutków zachowań uczniów pojawiających się w wyniku wdrażania nauczania zdalnego,
  • otoczenia opieką i udzielanie wsparcia uczniom, którzy mają trudności z adaptacją do nauczania zdalnego,
  • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do nauczania zdalnego.

§ 3

Nauczanie hybrydowe i zdalne w przypadku wykrycia COVID-19 u nauczyciela lub ucznia klas 0-III Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego w Bydgoszczy

 1. Nauczanie hybrydowe i zdalne w klasach 0

W przypadku przejścia na nauczanie hybrydowe lub nauczanie zdalne w kl.”0” SPTS nauczyciel wychowawca na czas zdalnego nauczania:

 1. Przygotowuje propozycje zadań i zabaw dostosowanych do możliwości i wieku   dzieci wg zagadnień programowych MEN, do wykorzystania przez Rodziców uczniów .
 2. Zadania nauczyciel zobowiązany jest przesyłać  dzień wcześniej do godz. 19.00 przez e-dziennik Librus Synergia zgodnie z planem zajęć na dany dzień.

2. Nauczanie hybrydowe i zdalne w klasach I-III

W przypadku przejścia na nauczanie hybrydowe lub nauczanie zdalne w kl.1-3 SPTS nauczyciel wychowawca na czas zdalnego nauczania:

 1. Przygotowuje propozycje zadań  dostosowanych do możliwości i wieku dzieci wg   zagadnień programowych MEN, do wykonania przez  uczniów.
 2. Zadania nauczyciel zobowiązany jest przesyłać  dzień wcześniej do godz. 19.00 przez e-dziennik Librus Synergia zgodnie z planem zajęć na dany dzień.

3. W przypadku przejścia na nauczanie hybrydowe lub nauczanie zdalne w klasach 1-3 SPTS nauczyciel wychowawca:

 1. Przesyła codziennie /z wyprzedzeniem jednodniowym/ zakres zadań wg podstawy programowej MEN dla danej klasy na e-dziennik Librus Synergia do godz. 19.00
 2. Nauczyciel może korzystać z przesyłania dodatkowych materiałów do pracy dla ucznia z wykorzystaniem zakładki zadanie domowe lub wiadomości w aplikacji Librus Synergia.
 3. Uczeń odsyła pracę przez zakładkę zadania domowe w Librus Synergia lub przez sposób wskazany  przez nauczyciela.
 4. Nauczyciel dokonuje oceny pracy ucznia wg WSO.
 5. Nauczyciel wychowawca 2 raz w tygodniu łączy się zdalnie z klasą prowadząc lekcję on-line w  grupach w przedziale czasowym 30min. – 45min. rannej i popołudniowej
 6. Łączenie odbywa się na platformie do wideokonferencji ZOOM.
 7. Dodatkowo nauczyciel ustala Dzień Konsultacji dla grupy /30 min./, w której biorą udział uczniowie wymagający wsparcia.

4. W przypadku przejścia na nauczanie hybrydowe lub nauczanie zdalne w klasach 1-3 SPTS nauczyciel j. angielskiego:

 1. Przesyła zakres zadań wg podstawy programowej MEN z wyprzedzeniem jednodniowym wg planu lekcji w danej klasie przez e-dziennik Librus Synergia
 2. Nauczyciel może korzystać z przesyłania dodatkowych materiałów do pracy dla ucznia z wykorzystanie zakładki zadanie domowe aplikacji Librus Synergia.
 3. Uczeń odsyła pracę przez zakładkę zadania domowe w Librus Synergia.
 4. Nauczyciel dokonuje oceny pracy ucznia wg WSO.
 5. Nauczyciel dokonuje 1 łączenia on-line  w tygodniu za pomocą platformy ZOOM z daną klasą w celu konwersacji.
 6. Czas trwania spotkania: 30 min.- 45 min. na klasę z podziałem na 2 grupy.
 7. Nauczyciel może nagrywać i udostępniać nagrane fragmenty lekcji uczniom.

5. W przypadku przejścia na nauczanie hybrydowe lub nauczanie zdalne w klasach   0-3 SPTS nauczyciel przedmiotów: el. informatyki, wf, plastyka, muzyka, rytmika, zajęcia gimnastyki korekcyjnej, zajęcia świetlicowe:

 1. Nauczyciel prowadzący wysyła propozycje w formie zadań, zabaw pełniących funkcję terapeutyczną i relaksacyjną 1 raz w tygodniu dla danej klasy poprzez e-dziennik Librus Synergia zgodnie z planem zajęć na dany dzień.
 2. Nauczyciel może nagrywać i udostępniać nagrane fragmenty zajęć uczniom.

6. W przypadku gdy nauczyciel wychowawca klas 0-3 jest nieobecny podczas nauczania hybrydowego lub nauczania zdalnego Dyrektor Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego podejmie decyzję  w jakiej formie, zakresie i czasie odbywać będzie się nauczanie w danej klasie.

7.  Uczniowie i ich rodzice objęci są pomocą psychologiczno-pedagogiczną, przesyłają dzieciom materiały terapeutyczne, prowadzą konsultacje indywidualne.

§ 4

Przywrócenie stacjonarnego trybu nauki

 1. O przywróceniu stacjonarnego trybu nauki dyrektor szkoły informuje organ nadzoru pedagogicznego, organ prowadzący, radę pedagogiczną oraz służby sanitarne.
 2. Dyrektor szkoły publikuje zarządzenie dotyczące przywrócenia stacjonarnego trybu nauki na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym szkoły.
 3. Wychowawca klasy ma obowiązek:
  • przekazać informację rodzicom oraz uczniom o powrocie do nauczania stacjonarnego;
  • przypomnieć podstawowe zasady obowiązujące podczas stacjonarnego nauczania;
  • przekazać uczniom na pierwszych zajęciach stacjonarnych informację o zasadach bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujących na terenie szkoły i zobowiązuje uczniów do ich przestrzegania.
 4. Nauczyciele dokonują analizy materiału nauczania, jaki został zrealizowany podczas nauczania zdalnego i wspólnie z uczniami określają partie materiału, które wymagają dodatkowego powtórzenia w czasie zajęć stacjonarnych.