NAUCZANIE HYBRYDOWE I ZDALNE

Zasady i procedury nauczania hybrydowego i zdalnego w przypadku wystąpienia zakażenia wirusem COVID-19 w Szkole Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego lub w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Salezjańskiego w Bydgoszczy

w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie przepisów:

·         Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),

·         Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),

·         Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

·         Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

oraz ze względu na sytuację, w jakiej znajduje się szkoła, w porozumieniu z organem prowadzącym i przy pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o :

 1. pozostawieniu stacjonarnego trybu nauki;
 2. wdrożeniu trybu nauczania hybrydowego;
 3. wdrożeniu trybu nauczania zdalnego;
 4. ponownym przywróceniu stacjonarnego trybu nauki.

§ 1

Zmiana nauki na tryb hybrydowy

 1. W przypadku jednego potwierdzonego przypadku zakażenia u ucznia szkoły, po decyzji PPIS o kwarantannie osób z kontaktu, przejście na tryb zdalny klasy, do której uczęszczał uczeń. Nauka stacjonarna dla innych klas w danym budynku szkoły będzie zależała od tego, w jakim stopniu byli oni narażeni na zakażenie.
 2. W przypadku kilku zakażeń uczniów z danej jednostki organizacyjnej (klasy 0-3 / klasy 4-8 SPTS / klasy LOTS), po uzyskaniu pozytywnej opinii PPIS, przejście na tryb zdalny klas z danej jednostki. Nauka stacjonarna dla innych klas w danym budynku szkoły będzie zależała od tego, w jakim stopniu byli oni narażeni na zakażenie.
 3. W przypadku jednego potwierdzonego zakażenia u nauczyciela, który uczył w kilku klasach, po uzyskaniu pozytywnej opinii PPIS, przejście na tryb zdalny dla uczniów danego budynku, lub przejście na tryb zdalny dla całej szkoły, jeśli zakażenie dotyczy nauczyciela uczącego w obydwu budynkach szkoły.
 4. W przypadku zakażenia lub podejrzenia zakażenia uczniów kilku klas oraz pracowników szkoły (poruszających się po całym budynku, mających kontakt z wieloma osobami w szkole), po uzyskaniu pozytywnej opinii PPIS, przejście na tryb zdalny klas z danego budynku.
 5. W przypadku zakażenia nauczyciela mającego kontakt z pozostałymi nauczycielami w danym budynku szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii PPIS, przejście na tryb zdalny klas z danego budynku.
 6. Nauczyciele uczący w klasach objętych kwarantanną lub które przeszły na tryb zdalny nauki, uczą pozostałe klasy w sposób stacjonarny (chyba, że sanepid zdecyduje o wysłaniu nauczycieli na kwarantannę), zaś lekcje z klasami wyłączonymi z nauczania stacjonarnego prowadzą zdalnie ze stanowisk przygotowanych na terenie szkoły. Taka sytuacja trwa do momentu, gdy PPIS wyda decyzję o powrocie do nauki stacjonarnej. 
 7. W przypadku pojedynczych uczniów skierowanych na kwarantannę, nauczyciele zobowiązani są do wysyłania tym uczniom informacji o zakresie realizowanego materiału przez klasę oraz materiałów, notatek lub zadań do samodzielnej realizacji przez ucznia poprzez moduł Zadań domowych w dzienniku elektronicznym. Uczniowie ci mają obowiązek odsyłania zrealizowanych zadań nauczycielowi. Prace klasowe lub sprawdziany uczniowie zaliczają po powrocie z kwarantanny.
 8. Nauczyciel, który został objęty kwarantanną, powinien niezwłocznie poinformować pracodawcę o kwarantannie jako przyczynie swojej nieobecności w pracy. Równocześnie, dyrektor szkoły jako pracodawca – w porozumieniu z nauczycielem – powinien ustalić, czy nauczyciel może pracować zdalnie (prowadzenie zdalnych zajęć z uczniami) i zachować prawo do 100% wynagrodzenia.
  Jeśli nauczyciel nie może wykonywać swojej pracy, to decyzja o kwarantannie będzie wywoływała takie same skutki jak orzeczenie o niezdolności do pracy wystawiane przez lekarza w przypadku zachorowania (zachowanie prawa do 80% wynagrodzenia).
 9. Dyrektor o zmianie nauki na hybrydowy informuje:
  • organ prowadzący,
  • powiatowe służby sanitarne,
  • organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
  • radę pedagogiczną,
  • rodziców,
  • uczniów.
 10. Decyzja publikowana jest bezzwłocznie na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym szkoły.

§ 2

Zmiana nauki na tryb zdalny dla szkoły / budynku / klas

 1. Dyrektor szkoły, w porozumieniu z organem prowadzącym i na podstawie pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, podejmuje decyzję o zmianie trybu nauczania na zdalny.
 2. Dyrektor o swojej decyzji powiadamia:
  • organ prowadzący,
  • powiatowe służby sanitarne,
  • organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
  • radę pedagogiczną,
  • rodziców,
  • uczniów.
 3. Decyzja publikowana jest bezzwłocznie na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym szkoły.
 4. Nauczyciele prowadzą zajęcia zdalnie (ze szkoły lub z domu, jeśli nie koliduje to z innymi zajęciami stacjonarnymi  – po uzgodnieniu z dyrektorem), wykorzystując  następujące narzędzia:
  1. Platforma ZOOM do prowadzenia lekcji on-line (zgodnie z obowiązującym planem lekcji). Czas trwania takiej lekcji wynosi 30 min, pozostały czas uczniowie wykorzystują na ćwiczenia i pracę własną. Nauczyciel wpisuje lekcję w Terminarzu w dzienniku elektronicznym, umieszczając bezpośredni link do spotkania. W danej klasie lekcja z danego przedmiotu powinna mieć stałe ID spotkania. Uczniowie podczas lekcji muszą mieć włączone kamerki.
  2. Dziennik elektroniczny Librus – do kontaktu z rodzicami, uczniami i nauczycielami. Wszystkie zadania do wykonania przez uczniów (z wyłączeniem lekcji on-line) nauczyciel zamieszcza w module Zadania domowe, określając czas ich wykonania.
   Nauczyciel może również korzystać z planera lekcji.
  3. W klasach starszych (od szóstej klasy SP), Google Classroom do tworzenia zajęć, rozsyłania zadań, komunikowania się i organizowania pracy.
 5. Wychowawca klasy pełni rolę koordynatora nauczania zdalnego w stosunku do powierzonych jego opiece uczniów, w szczególności ma obowiązek:
  1. niezwłocznego poinformowania rodziców i uczniów swojej klasy o zmianie trybu nauczania,
  2. reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice.
 6. Pedagog/psycholog szkolny ma obowiązek świadczenia zdalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie trwania sytuacji kryzysowej, w szczególności:
  1. otoczenia opieką uczniów i rodziców, u których stwierdzono nasilenie występowania reakcji stresowych, lękowych w związku z epidemią COVID-19,
  2. inicjowanie i prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
  3. minimalizowanie negatywnych skutków zachowań uczniów pojawiających się w wyniku wdrażania nauczania zdalnego,
  4. otoczenia opieką i udzielanie wsparcia uczniom, którzy mają trudności z adaptacją do nauczania zdalnego,
  5. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do nauczania zdalnego.

§ 3

Nauczanie hybrydowe i zdalne w przypadku wykrycia COVID-19 u nauczyciela lub ucznia klas 0-III Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego w Bydgoszczy

 1. W PRZYPADKU WYKRYCIA COVID-19

W przypadku wykrycia COVID-19 u ucznia:

Gdy choruje uczeń z klasy:Kwarantanna: /10 dni nauczanie hybrydowe/
0AKlasa 0A +wychowawca klasy
0BKlasy: 0B, IB + wychowawcy klas  
IAKlasy: IA,  IB, 0B + wychowawcy klas
IBKlasy: IA,  0B + wychowawcy klas
IIAKlasy: IIA, IIB, IIC, IIIA +wychowawcy klas
IIBKlasy: IIB, IIA, IIC, IIIA + wychowawcy klas
IICKlasy: IIC, IIA, IIB, IIIA+ wychowawcy klas
IIIAKlasy: IIIA, IIA, IIB, IIC
IIIBKlasy: IIIB, IIIC
IIICKlasy: IIIC, IIIB

W przypadku wykrycia COVID-19 u nauczyciela:

Gdy choruje nauczyciel:Kwarantanna: /10 dni nauczanie hybrydowe/
Anna LedworowskaKlasa 0A
Karolina NowakowskaKlasy: IB, 0B + wychowawca klasy IB
Julita ŚciganyKlasy: IA, IB, IIA + wychowawcy klas
Iwona FotinKlasy: IB, IA , 0B + wychowawcy klas
Beata PolańskaKlasy: IIA, IB + wychowawca klasy IB
Edyta ŁapińskaKlasy: IIB, IB + wychowawca klasy IB
Janina DalewskaKlasa: IIC
Anna TomaszewskaKlasy: IIIA, IIA + wychowawca klasy IIA
Małgorzata MituraKlasy: IIIB, IA, IB, IIC + wychowawcy klas
Karolina MajewskaIIIC, IA + wychowawca klasy IA
Mariola ZiółkowskaWszystkie klasy
Ks. MalinowskiKlasy: IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC + wychowawcy klas
Ks. Artur ChejnowskiKlasy: 0A, 0B, IA, IB + wychowawcy klas
Małgorzata SzymczakKlasy: IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC + wychowawcy klas
Dagmara Ratajczak – ParzyńskaKlasy: IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC + wychowawcy klas
Iwona PiotrowskaKlasy: 0A, 0B, IA, IB + wychowawcy klas

W przypadku wykrycia COVID-19 u wychowawcy w świetlicy:

Gdy choruje wychowawca świetlicy:Kwarantanna: /10 dni nauczanie hybrydowe/
Marzena StawickaIA,IB + wychowawcy klas
Emilia ŚwiątkowskaIIIA, IIA + wychowawcy klas
Ewelina BoczekWszystkie klasy
Magda Wilk – PiotrowskaIIIA, IIIB + wychowawcy klas
 • NAUCZANIE HYBRYDOWE I NAUCZANIE ZDALNE  W KLASACH „0” SPTS.

W przypadku przejścia na nauczanie hybrydowe lub nauczanie zdalne w kl.”0” SPTS nauczyciel wychowawca na czas kwarantanny:

– Przygotowuje propozycje zadań i zabaw dostosowanych do możliwości i wieku dzieci wg zagadnień programowych MEN, do wykorzystania przez Rodziców uczniów.

Zadania nauczyciel zobowiązany jest przesyłać dzień wcześniej do godz. 19.00 przez e-dziennik Librus Synergia.

 • NAUCZANIE HYBRYDOWE I NAUCZANIE ZDALNE W KLASACH 1-3 SPTS.

3.1 W przypadku przejścia na nauczanie hybrydowe lub nauczanie zdalne w klasach 1-3 SPTS nauczyciel wychowawca:

 1. Przesyła codziennie /z wyprzedzeniem jednodniowym/ zakres zadań wg podstawy programowej MEN dla danej klasy na e-dziennik Librus Synergia do godz. 19.00
 2. Nauczyciel może korzystać z przesyłania dodatkowych materiałów do pracy dla ucznia z wykorzystanie zakładki zadanie domowe aplikacji Librus Synergia.
 3. Uczeń odsyła pracę przez zakładkę zadania domowe w Librus Synergia.
 4. Nauczyciel dokonuje oceny pracy ucznia wg WSO.
 5. Nauczyciel wychowawca 1 raz w tygodniu łączy się zdalnie z klasą prowadząc  lekcję on-line w 2 grupach po 30 min.

GRUPA 1 – PORANNA

GRUPA 2 – POPOŁUDNIOWA

Łączenie odbywa się na platformie do wideokonferencji ZOOM.

 • Dodatkowo nauczyciel ustala Dzień Konsultacji dla grupy /30 min./, w której biorą udział uczniowie wymagający wsparcia.
 • W przypadku przejścia na nauczanie hybrydowe lub nauczanie zdalne w klasach 1-3 SPTS nauczyciel j. angielskiego:
 • Przesyła zakres zadań wg podstawy programowej MEN z wyprzedzeniem jednodniowym wg planu lekcji w danej klasie przez e-dziennik Librus Synergia
 • Nauczyciel może korzystać z przesyłania dodatkowych materiałów do pracy dla ucznia z wykorzystanie zakładki zadanie domowe aplikacji Librus Synergia.
 • Uczeń odsyła pracę przez zakładkę zadania domowe w Librus Synergia.
 • Nauczyciel dokonuje oceny pracy ucznia wg WSO.
 • Nauczyciel dokonuje 1 łączenia on-line  w tygodniu za pomocą platformy ZOOM z daną klasą w celu konwersacji. Czas trwania spotkania: 30 min. na klasę z podziałem na 2 grupy.
 • Nauczyciel może nagrywać i udostępniać nagrane fragmenty lekcji uczniom.

3.3. W przypadku przejścia na nauczanie hybrydowe lub nauczanie zdalne w klasach 0-3 SPTS nauczyciel przedmiotów: wf, plastyka, muzyka, rytmika, zajęcia gimnastyki korekcyjnej, zajęcia świetlicowe:

 1. Nauczyciel prowadzący wysyła propozycje w formie zadań, zabaw pełniących funkcję terapeutyczną i relaksacyjną 1 raz w tygodniu dla danej klasy poprzez e-dziennik Librus Synergia wg planu.
 2. Nauczyciel może nagrywać i udostępniać nagrane fragmenty zajęć uczniom.

4.W przypadku gdy nauczyciel wychowawca klas 0-3 przebywa na zwolnieniu L-4 podczas nauczania hybrydowego lub nauczania zdalnego Dyrektor Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego podejmie decyzję  w jakiej formie odbywać będzie się nauczanie w danej klasie.

§ 4

Przywrócenie stacjonarnego trybu nauki

 1. O przywróceniu stacjonarnego trybu nauki dyrektor szkoły informuje organ nadzoru pedagogicznego, organ prowadzący, radę pedagogiczną oraz służby sanitarne.
 2. Dyrektor szkoły publikuje zarządzenie dotyczące przywrócenia stacjonarnego trybu nauki na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym szkoły.
 3. Wychowawca klasy ma obowiązek:
  1. przekazać informację rodzicom oraz uczniom o powrocie do nauczania stacjonarnego;
  2. przypomnieć podstawowe zasady obowiązujące podczas stacjonarnego nauczania;
  3. przekazać uczniom na pierwszych zajęciach stacjonarnych informację o zasadach bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujących na terenie szkoły i zobowiązuje uczniów do ich przestrzegania.
 4. Nauczyciele dokonują analizy materiału nauczania, jaki został zrealizowany podczas nauczania zdalnego i wspólnie z uczniami określają partie materiału, które wymagają dodatkowego powtórzenia w czasie zajęć stacjonarnych.