Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Hiszpanii

“ESPAÑA CON MIS OJOS” („HISZPANIA W MOICH OCZACH”)

Regulamin

Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Hiszpanii

w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej-Curie w Pile oraz

w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Salezjańskiego  im. św. Jana Bosko w Bydgoszczy

“España  con mis ojos” („Hiszpania w moich oczach”)

§1. Organizacja Konkursu

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Hiszpanii “España  con mis ojos” („Hiszpania w moich oczach”) adresowany jest do uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Pile oraz Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Jana Bosko w Bydgoszczy.

Patronat honorowy nad Konkursem sprawuje Starosta Pilski, pan Eligiusz Komarowski.

Organizatorami Konkursu są nauczycielki języka hiszpańskiego: Natasza Posadzy (LO Piła) i Lucyna Bełza-Gałązka (LOTS Bydgoszcz).

Współorganizatorem Konkursu jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy.

Sponsorem nagród w Konkursie jest wydawnictwo Draco.

§2. Cele Konkursu

1. Motywowanie uczniów do poznawania historii, geografii, kultury, tradycji, życia codziennego w Hiszpanii.

2. Rozwijanie motywacji do nauki języka hiszpańskiego.

3. Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego zdobywania wiedzy na temat hiszpańskiego obszaru językowego.

4. Kształtowanie tolerancji i szacunku do dziedzictwa kulturowego innych narodów.

5. Rozwijanie uzdolnień i pasji uczniów.

6. Zachęcanie uczniów do korzystania z zasobów bibliotek szkolnych, publicznych, w tym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy,  w procesie nauki języka obcego,

7. Propagowanie idei zdrowej rywalizacji między uczniami.

§3. Uczestnictwo w Konkursie

1. Konkurs odbywa się w dniach od 03 do 24.05. 2021 r.

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów I LO w Pile i LOTS w Bydgoszczy.

3. Udział w Konkursie oznacza przygotowanie i przesłanie pracy w formie elektronicznej według zasad określonych w § 5.

4. Prace należy przesłać do organizatorek Konkursu, Nataszy Posadzy i Lucyny Bełzy-Gałązki w terminie do dnia 24.05.2021. Plik z pracą konkursową należy wysłać na adres: konkurs.hiszpanski.2021@gmail.com

5. Prace są anonimowe, plik z pracą konkursową powinien być opatrzony pseudonimem autora.

6. Informacja o Konkursie zostanie zamieszczona na stronach internetowych obu Szkół, szkolnych FB oraz na stronie PBW w Bydgoszczy.

§ 4. Forma Konkursu

Konkurs polega na przygotowaniu prezentacji w programie Microsoft Power Point na jeden z wybranych tematów dotyczących Hiszpanii.

Lista tematów:

1. Hiszpania arabska.

2. Hiszpańska wojna domowa (1936-1939).

3. Podział administracyjny Hiszpanii.

4. Sławni współcześni Hiszpanie.

5. Kuchnia hiszpańska (zwyczaje, potrawy).

6. Muzyka i taniec: flamenco.

7. Atrakcje turystyczne Hiszpanii.

8. Najsłynniejsze zabytki Hiszpanii.

9. Hiszpańskie parki narodowe i rezerwaty przyrody.

9. Języki Hiszpanii.

10. Korrida.

12. Hiszpańskie święta i tradycje.

13. Hiszpańska piłka nożna.

14. Słynni hiszpańscy malarze.

15. Kino hiszpańskie.

16.Hiszpańska moda i projektanci.

17. Hiszpańska literatura: słynni pisarze, poeci…

18. Szlak św. Jakuba.

§ 5. Zasady przygotowania prac konkursowych

Uczestnik konkursu przesyła tylko jedną prezentację.

Prezentacja wykonana jest indywidualnie, w programie Microsoft Power Point.

Prezentacja przygotowana jest w języku polskim z elementami języka hiszpańskiego (np. wybrane pojęcia, słowa kluczowe, nazwy własne).

Prezentacja obejmuje 15 slajdów, w tym 2 początkowe slajdy zawierające odpowiednio tytuł i pseudonim, plan oraz końcowy slajd z bibliografią.

Zawartość pozostałych slajdów zależna jest od wyboru tematu i inwencji autora.

Slajdy zawierają zbalansowaną ilość tekstu i ilustracji.

Opiekę merytoryczną nad Konkursem sprawują organizatorki przedsięwzięcia: Natasza Posadzy i Lucyna Bełza-Gałązka.

§ 6. Kryteria oceny prac konkursowych

Prezentacje będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej w składzie:

1. Prof. dr hab. Ryszard Nowicki (Wydział Historyczny UKW Bydgoszcz)

2. Sara Malinowska, nauczycielka j. hiszpańskiego (Zespół Szkół Ogólnokształcących Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego International School of Bydgoszcz)

3. Anna Kraszkiewicz, nauczyciel edukacji artystycznej w zakresie plastyki (PBW Bydgoszcz)

4. Agnieszka Sobieraj, nauczycielka jęz. angielskiego (LOTS Bydgoszcz)

5. Ryszard Salwa, nauczyciel geografii (I LO Piła)

Laureatami Konkursu zostaną uczniowie, których prace zostaną najwyżej ocenione przez Komisję. Ocenie będą podlegały:

– poprawność językowa

– dobór informacji

– kreatywność prezentacji informacji

– estetyka wykonania.

§ 7. Wyniki Konkursu

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych obu Szkół i szkolnych FB oraz stronie PBW w Bydgoszczy dnia 31.05.2021.

Wszystkie prace biorące udział w konkursie zostaną zaprezentowane w formie wystawy wirtualnej  PBW w Bydgoszczy, na Platformie Edukacyjnej Edupolis.pl oraz na stronie Szkoły laureata i szkolnym FB.

§ 8. Nagrody

1. Za udział w Konkursie uczeń uzyskuje ocenę cząstkową bardzo dobrą za aktywność z języka hiszpańskiego.

2. Laureaci Konkursu uzyskują cząstkowe oceny celujące za aktywność z języka hiszpańskiego.

3. Laureaci Konkursu otrzymują dyplomy oraz upominki.

4. Rozdanie nagród nastąpi w rodzimej szkole uczestnika Konkursu w terminie zależnym od sytuacji pandemicznej.

§ 9. Postanowienia końcowe

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronach internetowych obu Szkół,   szkolnych FB i PWB Bydgoszcz

Post Author: webmaster_lots

Dodaj komentarz