Zorganizowany wypoczynek dla młodzieży

Rekrutacja do liceum na rok szkolny 2018/19

D o k u m e n t y do LOTS:

  • podanie z kwestionariuszem osobowym (na blankiecie przygotowanym przez szkołę – do odbioru w sekretariacie lub do pobrania ze strony internetowej)
  • skrócony odpis aktu urodzenia (może być kserokopia)
  • świadectwo ukończenia klasy II gimnazjum
  • wykaz ocen z I półrocza klasy III (poświadczony przez wychowawcę klasy – na 2. stronie kwestionariusza)
  • 3 fotografie

Dokumenty można składać w dni nauki szkolnej
od 16 kwietnia do 15 czerwca 2018 r.
w godz. 7.30 – 15.00

* Przy złożeniu kompletu dokumentów zostanie wyznaczony termin rozmowy kwalifikacyjnej z Księdzem Dyrektorem
* Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem odbywa się w obecności rodziców


Podanie do LOTS


Ramowy plan LOTS


  • RSS
  • Facebook
  • Picasa
  • YouTube