Zorganizowany wypoczynek dla młodzieży

Rekrutacja do 4-letniego liceum na rok szkolny 2019/20 (po szkole podstawowej)

D o k u m e n t y do LOTS:

 • podanie z kwestionariuszem osobowym (na blankiecie przygotowanym przez szkołę – do odbioru w sekretariacie lub do pobrania ze strony internetowej)
 • skrócony odpis aktu urodzenia (może być kserokopia)
 • świadectwo ukończenia klasy VII szkoły podstawowej
 • wykaz ocen z I półrocza klasy VIII (poświadczony przez wychowawcę klasy – na 2. stronie kwestionariusza)
 • 3 fotografie
 • potwierdzenie wpłaty wpisowego w wysokości 350 zł.

Dokumenty można składać w dni nauki szkolnej
od 15 kwietnia do 14 czerwca 2019 r.
w godz. 7.30 – 15.00

 • Przy złożeniu kompletu dokumentów zostanie wyznaczony termin rozmowy kwalifikacyjnej z Księdzem Dyrektorem
 • Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem odbywa się w obecności rodziców
 • Po decyzji Dyrektora o przyjęciu do szkoły – oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 24 czerwca 2019 do godz. 15:00.

Podanie do LOTS


 • RSS
 • Facebook
 • Picasa
 • YouTube