Zorganizowany wypoczynek dla młodzieży

Statut Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w Bydgoszczy

 1. Postanowienia ogólne
 2. Cele i zadania liceum
 3. Organa szkoły
 4. Organizacja szkoły
 5. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
 6. Uczniowie szkoły
 7. Zasady finansowania działalności szkoły
 8. Postanowienia końcowe

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Bydgoszczy, zwane dalej „Liceum” lub „Szkołą”:
• jest niepubliczną szkołą katolicką;
• stanowi część “Collegium Salesianum”;
• nosi nazwę „Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Jana Bosko w Bydgoszczy”;
• używa pieczęci podłużnej o treści
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego
im. Św. Jana Bosko w Bydgoszczy
ul. Pod Reglami 1
85-794 Bydgoszcz
tel. +48 52 376 67 00, fax +48 52 376 67 10
2. Siedzibą Szkoły jest Bydgoszcz.
3. Szkołę prowadzi:
• Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoria (Prowincja) pw. św. Wojciecha z siedzibą w Pile.
• Zarząd Centralny Inspektorii: Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego, u1. św. Jana Bosko 1;
64-920 Piła.
• Przełożony Inspektorii (Prowincjał) używa nazwy – Inspektor.
4. Towarzystwo Salezjańskie posiada osobowość prawną.
5. Nadzór pedagogiczny nad działalnością Liceum i realizacją programu dydaktycznego, sprawuje Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

§ 2

1. Liceum jest szkolą organizowaną na podbudowie gimnazjum. W cyklu trzyletnim kształci i wychowuje uczniów zgodnie z ich aspiracjami oraz celami i zadaniami określonymi w Ustawie o Systemie Oświaty i w niniejszym Statucie.
2. Jest szkolą niepubliczną organizowaną i kierowaną przez Towarzystwo Salezjańskie, wychowującą młodzież zgodnie z powszechnie uznanym systemem wartości, opartym na zasadach moralności chrześcijańskiej, postępowych tradycjach narodowych, wartościach humanistycznych i ogólnoludzkich normach moralnych.
3. Liceum pełni funkcję edukacyjno-wychowawcza, opiekuńczą i kulturotwórczą, stwarzając w oparciu o zasady moralności chrześcijańskiej i zasady życia społecznego warunki do rozwoju intelektualnego, moralno-etycznego, estetycznego i fizycznego wychowanków.
4. Działa w ramach obowiązującego prawa w zakresie szkolnictwa. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.
5. Szkoła wychowuje uczniów w duchu pełnej tolerancji światopoglądowej oraz zasad humanistycznych ideałów demokracji, wolności, równości i sprawiedliwości społecznej.
6. Liceum jest szkołą koedukacyjną, ma zatem do niego dostęp zarówno młodzież męska jak i żeńska.

§ 3

1. Liceum jest traktowane jako jedno z ogniw systemu edukacji narodowej opartej na określonym ustawowo systemie oświaty, służy zatem realizacji polityki oświatowej i społecznej państwa, przygotowując młodzież z różnych środowisk społecznych celem podjęcia dalszego kształcenia ogólnego czy zawodowego.
2. Całościowy bezpośredni nadzór nad działalnością Szkoły, sprawami związanymi z jej egzystencją i wychowaniem uczniów sprawuje Towarzystwo Salezjańskie, którego prawnym przedstawicielem jest Dyrektor mianowany przez Inspektora Towarzystwa Salezjańskiego z siedzibą w Pile.
3. Szkoła realizuje plany i programy nauczania obowiązujące w tego typu szkołach publicznych oraz stosuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

II. Cele i zadania liceum

§ 4

1. Zasadniczym celem kształcenia młodych ludzi w Liceum jest:
• wszechstronny rozwój osobowości uczniów uwzględniający ich indywidualne zainteresowania i predyspozycje intelektualne i psychofizyczne oraz wychowanie ich na twórczych i świadomych swego miejsca w społeczeństwie obywateli;
• wyposażenie uczniów w przewidzianą programem Ministerstwa Edukacji Narodowej w stopniu możliwie najpełniejszym wiedzę humanistyczną, społeczną, matematyczną, techniczną i kulturową. Dla umożliwienia realizacji tych założeń, Szkoła będzie rozwijać w szczególniejszy sposób, oprócz przewidzianych programem Ministerstwa Edukacji Narodowej kierunków nauczania, dodatkowe działy kształcenia w zakresie informatyki, nauki języków, rozwijania uzdolnień muzycznych i plastycznych;
• kształtowanie właściwej i patriotycznej postawy uczniów, poszanowania postępowych i trwałych wartości moralnych, kultury powszechnej i narodowej, przekonań religijnych, norm społecznego współżycia oraz instytucji państwowych, kościelnych i społecznych;
• przygotowanie uczniów do prawidłowego kształtowania stosunków międzyludzkich, poszanowania osobowości własnej i drugich, a w związku z tym do świadomego, samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego spełniania zadań w życiu osobistym, rodzinnym i kulturalnym.
2. Liceum pełni funkcję edukacyjno-wychowawczą, a także kulturotwórczą w oparciu o światopogląd chrześcijański. Podstawowym zadaniem Szkoły jest zapewnienie uczniom możliwości wszechstronnego rozwoju intelektualnego, moralno-etycznego, emocjonalnego, fizycznego i duchowego, poprzez realizację wartości chrześcijańskich, w oparciu o społeczną naukę Kościoła. Istotnym celem Szkoły jest możliwie najpełniejsze przygotowanie uczniów do podjęcia zadań czekających ich w życiu obywatelskim, społecznym i rodzinnym.
3. Szkoła troszczy się o właściwy rozwój fizyczny i zdrowie wychowanków przez zapewnienie uczniom możliwości korzystania z odpowiednio urządzonej sali sportowej i należytej opieki lekarskiej.
4. Trzyletnie Liceum kończy się egzaminem dojrzałości dającym możliwość dalszego kształcenia na wybranych uczelniach wyższych.
5. Towarzystwo Salezjańskie, szczególniejsze znaczenie przywiązuje do właściwego wychowania młodzieży. Specyfikację Szkoły stanowi praktyczne stosowanie systemu wychowawczego, stworzonego przez Założyciela Towarzystwa Salezjańskiego, wielkiego Wychowawcę młodzieży Św. Jana Bosko, zwanego „systemem uprzedzającym”. System ten oparty jest na pełnym, wzajemnym zaufaniu w relacjach między wychowawcą i wychowankiem oraz na stałej gotowości służenia młodemu człowiekowi życzliwą radą i pomocą, który stwarza między nimi szczególną wzajemną więź, na wzór więzi rodzinnej.

§ 5

Liceum realizując statutowe cele, zapewnia uczniom zdobycie wysokiej kultury osobistej, intelektualnej i społecznej oraz szerokiej wiedzy o:
• przyrodzie, człowieku, społeczeństwie, cywilizacji i osiągnięciach techniki oraz o społecznych i technologicznych uwarunkowaniach narodów, państw i ugrupowań społecznych;
• trwałych wartościach kultury narodowej, jej związkach z kulturą światową i ogólnoludzką oraz o wkładzie Polaków do światowego dziedzictwa kultury;
• instytucjach i organizacjach państwowych, politycznych, społecznych i kościelnych, jako formach życia i działania społecznego;
• różnych systemach wartości, reprezentujących je światopoglądach i doktrynach społecznych oraz o normach zachowań określających własne miejsce jednostki w społeczeństwie;
• zasadach wypływających ze znajomości norm etycznych kształtujących światopogląd chrześcijański;
• metodach i technice samodzielnego zdobywania wiedzy oraz współczesnych systemach wymiany i upowszechniania informacji.

§ 6

1. Do realizacji celów statutowych Szkoła dysponuje:
• pomieszczeniami do nauki,
• pracowniami przedmiotowymi,
• gabinetem profilaktyki i pomocy przedlekarskiej,
• biblioteką,
• salami gimnastycznymi i boiskiem sportowym,
• pomieszczeniami administracyjno – gospodarczymi,
• kaplicą.
2. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej Szkoły są:
• obowiązujące zajęcia lekcyjne,
• koła zainteresowań,
• inne, np. pielgrzymki, wycieczki przedmiotowe oraz turystyczno – krajoznawcze.
3. W szkole lekcje religii są obowiązkowe.
4. Zadania dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze realizuje Szkoła z uwzględnieniem ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy a w szczególności:
a) zajęcia lekcyjne prowadzone są przez nauczyciela,
b) w czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych z wychowania fizycznego oraz w czasie zawodów sportowych uczniowie nie mogą pozostawać bez nadzoru osób do tego upoważnionych,
c) w przypadku wyjścia z uczniami poza teren szkoły, ale w obrębie miasta Bydgoszczy na zajęcia obowiązkowe, nadobowiązkowe, imprezy szkolne, wycieczki przedmiotowe czy turystyczne powinien być zapewniony przynajmniej jeden opiekun dla grupy 30 osób – chyba że postanowiono inaczej,
d) przy wyjeździe z uczniami poza teren Bydgoszczy powinien być zapewniony opiekun dla grupy 15 osób – chyba, że postanowiono inaczej,
e) opiekun wycieczki zobowiązany jest sprawdzić stan liczbowy uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przyjazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.
5. Za ład i porządek w czasie przerw międzylekcyjnych, podczas Mszy Św., akademii, apeli i innych imprez odbywających się w kościele, auli, sali gimnastycznej odpowiedzialni są wychowawcy, a w przypadku ich nieobecności nauczyciele dyżurni.
6. Dyżury nauczycielskie (asystencja) pełnione są zgodnie z planem dyżurów dołączonym do tygodniowego planu zajęć.
7. Podczas przerw uczniowie opuszczają pomieszczenia nauki.
8. Nauczyciele dyżurując kontrolują przestrzeganie przez uczniów zasad bhp i niezwłocznie zgłaszają w dyrekcji zauważone źródła zagrożenia bezpieczeństwa.

§ 7

Dyrektor szkoły zobowiązany jest do organizowania dla pracowników Szkoły różnych form szkolenia w zakresie bhp oraz do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem tych przepisów przez osoby prowadzące zajęcia z uczniami.

§ 8

Liceum realizuje statutowe cele i zadania we współpracy z rodzicami, instytucjami i organizacjami społecznymi, kościelnymi, kulturalnymi oraz gospodarczymi środowiska lokalnego, tworząc optymalne warunki osiągania wysokich efektów swojej działalności dydaktycznej i wychowawczej.
Uczeń podczas edukacji w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Salezjańskiego poddaje się systemowi prewencyjnemu, który jest specyficznym systemem charakterystycznym dla Towarzystwa Salezjańskiego.

III. Organa szkoły

§ 9

Właścicielem Szkoły jest Towarzystwo Salezjańskie – Inspektoria (Prowincja) św. Wojciecha z siedzibą w Pile, reprezentowana prawnie przez Przełożonego Wyższego zwanego zwyczajnie „Inspektorem” oraz przez osoby przez tegoż upoważnione – organ prowadzący.
1. Organami Szkoły są:
1. Dyrektor Szkoły.
2. Rada Pedagogiczna.
3. Komitet Rodzicielski (Rada Rodziców).
4. Komitet Opiekuńczy – jako organ fakultatywny.
5. Samorząd Uczniowski.
2. Każdy organ ma możliwość działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych odnośną ustawą i Statutem Szkoły, zawsze z zachowaniem kompetencji Towarzystwa Salezjańskiego.

§ 10

1. Towarzystwo Salezjańskie, jako organ prowadzący – jest osobą prawną bezpośrednio odpowiedzialną za istnienie i działanie Szkoły. Jest czynnikiem nadrzędnym w stosunku do wszystkich organów działających w Liceum i wszystkie sprawy związane z egzystencją i działalnością Szkoły wymagają zatwierdzenia przez Inspektora jako Przełożonego Głównego Inspektorii. z zachowaniem wszystkich wymogów i przepisów MEN, Kuratora Oświaty w Bydgoszczy oraz ustaleń zawartych w Statucie Szkoły.
2. Kompetencje właściciela Szkoły, Towarzystwa Salezjańskiego:
a) Nadaje pierwszy Statut oraz zatwierdza jego zmiany,
b) Inspektor Towarzystwa Salezjańskiego – powołuje Dyrektora Szkoły, mając na uwadze wymogi kwalifikacyjne i prawne określone przez odnośne przepisy prawne MEN. To samo odnosi się do nauczycieli, którym zleca się funkcje kierownicze,
c) Towarzystwo Salezjańskie – zatrudnia nauczycieli i innych pracowników Szkoły na wniosek Dyrektora Szkoły z uwzględnieniem wewnętrznych przepisów oraz odnośnych przepisów władz szkolnych,
d) Prowadzi pełną administrację Szkoły według Statutów obowiązujących w Towarzystwie Salezjańskim,
e) Zatwierdza projekty organizacji Szkoły,
f) Zatwierdza okresowe sprawozdania z działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły,
g) Rozpatruje odwołania od decyzji Dyrektora Szkoły,
h) Daje wytyczne w zakresie dydaktyczno-wychowawczym, zawsze z uwzględnieniem przepisów MEN i zaleceń Kuratora Oświaty w Bydgoszczy,
i) Rozpatruje uchwały Rady Pedagogicznej zawieszone przez Dyrektora w przypadku ich niezgodności z przepisami prawa i Statutem Szkoły, z zachowaniem kompetencji Kuratora Oświaty w Bydgoszczy
j) Zatwierdza regulamin wynagradzania pracowników oraz wysokości czesnego.

§ 11

1. Dyrektor Szkoły – kieruje pracą w Liceum zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej odpowiedzialności, a w szczególności:
a) jest kompetentny do podejmowania decyzji w zakresie całokształtu spraw związanych z działalnością dydaktyczno-wychowawczą, także w odniesieniu do poszczególnych uczniów, z zachowaniem wymogów Statutu Szkoły i wytycznych systemu wychowawczego stosowanego w Towarzystwie Salezjańskim;
b) opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia oraz realizuje przyznany przez Towarzystwo Salezjańskie budżet działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły-;
c) czuwa nad dyscypliną i zachowaniem porządku w stosunku do nauczycieli;
d) zawiesza wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej w przypadku ich niezgodności z obowiązującym prawem;
e) zatwierdza tygodniowy rozkład zajęć po zaopiniowaniu go przez Radę Pedagogiczną;
f) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach określonych przez wynagrodzenie zasadnicze oraz zajęcia płatne dodatkowo;
g) zatwierdza Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
2. Obowiązki zwyczajne Dyrektora Szkoły:
a) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą;
b) opracowuje organizację działalności Szkoły;
c) opracowuje plan pracy Szkoły;
d) opracowuje projekt preliminarza budżetowego na dany rok, po zamknięciu rekrutacji tak nauczycieli jak i uczniów;
e) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym;
f) koordynuje działalność dydaktyczną i wychowawczą zgodnie z zasadami systemu wychowawczego św. Jana Bosko stosowanego w Towarzystwie Salezjańskim;
g) dba o warunki optymalnej realizacji statutowych celów i zadań Szkoły oraz o właściwą atmosferę, i dyscyplinę, zarówno wśród personelu wychowawczo-dydaktycznego jak i wśród wychowanków;
h) udziela nauczycielom instruktażu i sprawuje nadzór pedagogiczny ze szczególnym zwróceniem uwagi na realizację obowiązujących programów nauczania i wychowania, stosowanych metod i osiąganych wyników. W tym celu jest zobowiązany do prowadzenia działalności hospitacyjnej;
i) wnioskuje o zatrudnienie i zwolnienie nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły;
j) wnioskuje o przyznaniu wyróżnień i nagród w stosunku do nauczycieli i innych pracowników Szkoły;
k) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej i jako taki kieruje jej pracą;
l) reprezentuje Szkołę na zewnątrz;
m) współpracuje z Komitetem Rodzicielskim i ewentualnie z Komitetem Opiekuńczym (o ile taki zostanie powołany) oraz z organizacjami uczniowskimi i społecznymi;
n) współpracuje z instytucjami i organizacjami środowiska lokalnego o ile ich cele i działalność mogą być przydatne do właściwego procesu dydaktyczno-wychowawczego Szkoły.
3. Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za:
a) właściwą realizację programu nauczania i działalności wychowawczej według ustalonych norm i przyjętego w Szkole systemu wychowawczego;
b) właściwą realizację budżetu szkolnego w ustalonym zakresie;
c) właściwe prowadzenie i przechowywanie określonej szczegółowymi przepisami dokumentacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i finansowej, druków ścisłego zarachowania oraz pieczęci Szkoły.

§ 12
RADA PEDAGOGICZNA

Rada Pedagogiczna – jest wewnętrznym, kolegialnym organem Szkoły powołanym do analizowania, rozpatrywania, oceniania, opiniowania i rozstrzygania spraw związanych z całokształtem działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Liceum.
1. W skład Rady Pedagogicznej Liceum wchodzi:
a) Dyrektor Liceum (lub jego zastępca) jako jej przewodniczący.
b) Pracownicy pedagogiczni Liceum – nauczyciele, jako jej członkowie.
2. Do zadań Rady Pedagogicznej należy:
a) podejmowanie uchwał w ramach statutowych kompetencji.
b) wyrażanie opinii, formułowanie wniosków we wszystkich sprawach dotyczących realizacji
c) podstawowych funkcji Liceum.
d) ścisła współpraca z Inspektoratem Towarzystwa Salezjańskiego.
3. Rada Pedagogiczna realizuje swoje zadania w szczególności przez:
a) systematyczne rozpatrywanie spraw związanych z nauczaniem i wychowaniem.
b) Przeprowadzenie przynajmniej dwa razy w roku szkolnym (po każdym semestrze) podsumowania wyników nauczania i wychowania: określenie kierunków dalszej działalności.
4. Zadania i kompetencje Rady Pedagogicznej, zasady jej działania zawarte są w Regulaminie Pracy Rady Pedagogicznej, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.
Uwagi ogólne:
Wszystko czego nie przewiduje Regulamin Pracy Rady Pedagogicznej rozstrzyga Dyrektor Szkoły.

§ 13

Komitet Rodzicielski – stanowi reprezentację rodziców i opiekunów młodzieży korzystającej ze szkoły.
a) W celu wspierania działalności statutowej Szkoły, może być powołany Komitet Rodzicielski, który w imieniu rodziców i opiekunów młodzieży, będzie niósł pomoc w realizacji określonych zadań wychowawczo-opiekuńczych, a w miarę możliwości także dydaktycznych.
b) Komitet może występować do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Przełożonego Towarzystwa Salezjańskiego z wnioskami i opiniami odnoszącymi się do ogółu spraw związanych z działalnością Szkoły. Wyrażane jednak przez Komitet Rodzicielski opinie, nie mają skutków wiążących i w niczym nie mogą naruszać uprawnień pozostałych organów Szkoły.
c) Komitet współdziała z Dyrektorem Szkoły.
d) W celu wspierania statutowej działalności Szkoły, Komitet Rodzicielski może gromadzić fundusze z drobnych składek rodziców oraz z innych źródeł.
e) Szczegółowe zasady wydatkowania funduszy i zakres działania Komitetu mogą zostać określone w oddzielnym regulaminie, który nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły.

§ 14

1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży.
2. Rodzice mają obowiązek:
• współpracować ze Szkołą akceptując jej charakter,
• akceptować warunki funkcjonowania Szkoły,
• akceptować obowiązujący uczniów strój szkolny (jeśli taki będzie przyjęty),
• wypełniać inne obowiązki ustalone w szkole, które jednak nie mogą być sprzeczne z prawem oświatowym i Statutem.
3. Rodzice mają prawo:
• do zapoznania się ze Statutem i Regulaminami Szkoły,
• do zapoznania się z wewnątrzszkolnym systemem oceniania (załącznik nr 5) oraz programem wychowawczym szkoły (załącznik nr 2),
• do uzyskiwania informacji na temat zachowania i postępów w nauce swoich dzieci oraz przyczyn trudności szkolnych,
• wyrażania wobec organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy Szkoły.
4. Szkoła organizuje systematyczne spotkania z rodzicami – nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 15

Komitet Opiekuńczy – jest organem fakultatywnym złożonym z osób spoza Szkoły, względnie z instytucji sponsorujących działalność Liceum.
a) Komitet Opiekuńczy posiada odrębny, zgodny z obowiązującymi przepisami statut, uzgodniony z kierownictwem Szkoły i zatwierdzony przez Dyrektora Liceum i Inspektora Towarzystwa Salezjańskiego. Jeżeli zaistnieją odpowiednie do tego okoliczności, Komitet Opiekuńczy może być przekształcony w stałą fundację stanowiącą część bazy materialnej Szkoły.
b) Komitet Opiekuńczy współdziała ze Szkołą troszcząc się o niesienie skutecznej pomocy w zakresie dydaktycznym, wychowawczo-opiekuńczym i gospodarczym oraz o stwarzanie sprzyjającego działalności Szkoły środowiska.

§ 16

Samorząd Uczniowski – tworzą wszyscy uczniowie korzystający z nauki w Liceum.
a) Organizację Samorządu Uczniowskiego, jego strukturę, zasady i zakres działania określi oddzielny regulamin, który będzie stanowił załącznik do niniejszego Statutu.
b) Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły, winien zyskać pozytywną opinię Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły. Regulamin Samorządu zatwierdza Dyrektor Szkoły.
c) Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi Szkoły oraz Inspektorowi Towarzystwa Salezjańskiego wnioski i opinie tyczące wszystkich spraw związanych z działalnością Liceum, w szczególności odnoszących się do podstawowych praw ucznia, jak:
• prawo do zapoznania się z programem nauczania i stawianymi wymogami;
• prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i wychowaniu;
• prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej oraz rozrywkowej, zgodnie z przyjętym regulaminem Szkoły i jej charakterem, zawsze w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły; /
• prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego;
• prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej z zachowaniem przepisów obowiązującego regulaminu Szkoły;
• prawo do zgłaszania uczniów (opiniowania) do wyróżnień i nagród stosowanych w Szkole;
• prawo dysponowania funduszem będącym w posiadaniu Samorządu Uczniowskiego, w porozumieniu z opiekunem samorządu.
d) Samorząd ma prawo współpracować przy opracowaniu Regulaminu Samorządu. Wszelkie propozycje po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej powinny zostać uwzględnione w Regulaminie. Treść Regulaminu Samorządu Uczniowskiego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Statutu.

IV. Organizacja szkoły

§ 17

1. Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Bydgoszczy kształci w cyklu 3-letnim, jednolicie pod względem organizacyjnym i programowym, uwzględniającym w treściach kształcenia zróżnicowanie uzdolnień i zainteresowań uczniów.
2. Praca Szkoły w danym roku szkolnym jest oparta na projekcie organizacyjnym opracowanym przez Dyrektora Szkoły, na podstawie przepisów MEN przewidzianych dla prowadzonych w Szkole kierunków kształcenia. Projekt winien być skonsultowany z Radą Pedagogiczną i zatwierdzony przez organ prowadzący Szkołę – Towarzystwo Salezjańskie.
3. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry, a jego szczegółową organizację określają zarządzenia MEN i zarządzenia Kuratora Oświaty w Bydgoszczy. Zastrzega się możliwość innego podziału. Decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
4. Treści kształcenia, układ i zakres materiału nauczania poszczególnych przedmiotów określają obowiązujące programy nauczania. Wprowadzenie programów eksperymentalnych będzie uzależnione od aktualnych przepisów i rozporządzeń MEN oraz uzgadniane z Kuratorem Oświaty w Bydgoszczy.
5. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział liczący nie więcej niż 26 uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem i programem nauczania danej klasy.
6. Organizację stałych, obowiązkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, na podstawie zatwierdzonego przez odnośne czynniki projektu organizacyjnego. Tygodniowy rozkład zajęć uwzględnia:
a) w miarę równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach tygodnia;
b) różnorodność zajęć w każdym dniu nauki;
c) nie łączenie w kilkugodzinne ( ponad dwie godziny lekcyjne) bloki tego samego przedmiotu;
d) zajęcia lekcyjne niektórych przedmiotów mogą być prowadzone z podziałem na grupy. Warunki i zasady podziału będą ustalane z uwzględnieniem odrębnych, obowiązujących przepisów, przez Dyrektora.
7. Godzina lekcyjna z zasady trwa 45 minut. Godzina pracy w bibliotece, czytelni, kołach zainteresowań itp. z zasady trwa 60 minut. Przerwy międzylekcyjne trwają z zasady 10 minut; tzw. duża przerwa trwa nie mniej niż 20 minut.
8. Zajęcia pozalekcyjne, nadobowiązkowe, koła zainteresowań specjalistycznych itp. stosownie do potrzeb będą prowadzone w grupach. Warunki i zasady podziału będą ustalane z uwzględnieniem odrębnych przepisów przez Dyrektora Szkoły.
10. Dyrektor Szkoły powierza każdą klasę opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczącemu w tej klasie, zwanemu dalej „wychowawcą klasy”.

§ 18

Szkoła posiada i udostępnia nauczycielom, uczniom i osobom do tego upoważnionym dobrze urządzoną i odpowiednio wyposażoną bibliotekę uwzględniającą wymogi przepisanych lektur obowiązkowych oraz czytelnię wyposażoną w lekturę specjalistyczną, w aktualne czasopisma o charakterze dydaktycznym, społecznym i kulturowym, służące do rozwoju zamiłowania do czytelnictwa, ubogacania moralno- kulturowego oraz uczące samodzielnego korzystania z tych źródeł wiedzy. Zasady korzystania z biblioteki określa specjalnie opracowany w tym celu regulamin. Stanowi on załącznik nr 6 do niniejszego statutu.

§ 19

Liceum wydaje uczniom roczne świadectwa promocyjne, a absolwentom świadectwo ukończenia Szkoły.

§ 20

Świadectwo maturalne uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów.

V. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§ 21

1. W Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Salezjańskiego w Bydgoszczy zatrudnia się nauczycieli posiadających kwalifikacje obowiązujące w szkołach publicznych. Zakłada się ukończenie studiów wyższych zakończone stopniem magistra. Szkoła zatrudnia także pracowników administracyjnych, stosownie do konkretnych potrzeb. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły określają odrębne przepisy.
2. Dyrektor Szkoły zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników Szkoły z zachowaniem odnośnych przepisów prawnych.
3. Na początku każdego roku szkolnego Dyrektor Szkoły sporządza pełną listę personelu zarówno dydaktycznego jak i administracyjnego zatrudnionego w Szkole i przedstawia ją do zatwierdzenia Przełożonemu Towarzystwa Salezjańskiego (Inspektorowi).

§ 22

Pracownicy pedagogiczni:
a) Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. Dla osiągnięcia tych celów jest zobowiązany do corocznego sporządzania rozkładu materiału nauczania oraz powiadamiania uczniów o wymogach koniecznych do uzyskania odpowiednich ocen.
b) Nauczyciel ma obowiązek kierowania się dobrem ucznia i szanowania jego osobistej godności. W procesie dydaktycznym będzie się starał dostosować treści i metody jakimi się posługuje, do możliwości psychofizycznych ucznia.
c) Doskonali swoje kwalifikacje zawodowe, biorąc czynny udział w seminariach i kursach organizowanych przez Ośrodki Metodyczne i przez Towarzystwo Salezjańskie.
d) Nauczyciel pełniący funkcję wychowawcy współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadnia z nimi i koordynuje ich działania wychowawcze, zarówno względem ogółu uczniów jak i wobec tych, którym jest potrzebna pomoc indywidualna, wynikająca z różnego rodzaju trudności i niepowodzeń.
e) Nauczyciel i wychowawca korzysta w swojej pracy z pomocy metodycznej i merytorycznej ze strony Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, Komisji Przedmiotowej oraz wyspecjalizowanych w tym zakresie instytucji oświatowych i naukowych.

§ 23

Zespoły Przedmiotowe – utworzone w miarę potrzeby:
a) Nauczyciele określonego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych, tworzą zespół przedmiotowy.
b) Pracą zespołu przedmiotowego kieruje zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły przewodniczący zespołu.
c) Zespoły przedmiotowe mają jako cel i zadania:
• współpracę nauczycieli w realizacji programów nauczania i koordynację treści przedmiotów pokrewnych;
• organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla nauczycieli początkujących;
• współdziałanie w organizowaniu pracowni, laboratoriów przedmiotowych itp. oraz w uzupełnianiu ich wyposażenia;
• wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole, autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

§ 24

Nauczyciele mogą tworzyć zespół wychowawczy, którego pracą kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora.

§ 25
OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA

Nauczyciel Liceum ma obowiązek prowadzić pracę dydaktyczno-wychowawczą w zakresie nauczanego przedmiotu, zgodnie z zasadami przyjętymi w Szkole, uwzględniając w pełni katolicki charakter Szkoły i stosując w miarę możliwości najpełniej, przyjęty system wychowawczy zwany „Systemem Uprzedzającym”.
1. Do obowiązków nauczyciela w szczególności należy:
• systematyczne i rzetelne przygotowanie się do prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz ich realizowanie, zgodnie z tygodniowym rozkładem i zasadami współczesnej dydaktyki;
• zapoznawanie uczniów z obiektywnymi prawami rozwoju przyrody i społeczeństwa, uczenia racjonalnego myślenia i dociekliwości poznawczej;
• wyrabianie umiejętności obiektywnego wartościowania i oceniania poznanych faktów, wydarzeń, zjawisk i procesów oraz kształtowanie na tej podstawie należytych poglądów mających wpływ na postępowanie i działanie uczniów;
• akcentowanie wartości ideowych, moralnych, etycznych, społecznych i estetycznych, umożliwiających świadomy i właściwy wybór celów i dróg życiowych;
• zapewnienie warunków optymalnego rozwoju uczniów w oparciu o treści nauczanego przedmiotu, przez osobisty przykład i wartościowe naukowo, społecznie i moralnie oddziaływanie wychowawcze;
• uwzględnianie potrzeb psychicznych uczniów przez stwarzanie warunków dla świadomego i aktywnego udziału w procesie lekcyjnym, dla spokojnej i dobrze zorganizowanej pracy, życzliwego współdziałania, pomocy innym oraz sprawiedliwej oceny wyników.
2. Do obowiązków nauczyciela jako wychowawcy określonej klasy, należy:
• prowadzenie w określonej klasie planowej pracy zmierzającej do pełnej realizacji celów wytyczonych przez Statut i charakter Szkoły;
• informowanie ucznia i jego rodziców na miesiąc przed zakończeniem okresu (rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych) o przewidywanym dla ucznia, okresowym (rocznym) stopniu niedostatecznym;
• koordynowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli;
• współdziałanie z Radą Pedagogiczną, z Komitetem Rodzicielskim oraz innymi organami Szkoły w zakresie oddziaływania wychowawczego na uczniów;
• zapoznawanie rodziców z wymogami dydaktycznymi i wychowawczymi szkoły, postępami uczniów w nauce, ich zachowaniem się w grupie rówieśniczej i trudnościami w rozwoju;
• organizowanie udziału uczniów danej klasy w uroczystościach, wycieczkach i zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, uzgodnionych z Dyrekcją Szkoły;
• prowadzenie określonej przepisami dokumentacji pracy dydaktycznej i wychowawczej w danej klasie.
3. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca powinien prowadzić swój oddział przez cały tok nauczania.
4. W przypadku przedłużającej się nieobecności nauczyciela – wychowawcy ( np. zwolnienie lekarskie, urlop macierzyński i wychowawczy ) opieka wychowawcza powierzona jest innemu nauczycielowi, który uczy w danej klasie.
5. Osoby mieszkające na stancjach podlegają opiece wychowawcy klasy, do której uczeń uczęszcza. Wychowawca utrzymuje stały kontakt z osobami wynajmującymi uczniom stancje, kontroluje warunki mieszkaniowe, reaguje niezwłocznie na zauważone lub zgłoszone uwagi.
6. Nauczyciele są odpowiedzialni za właściwy dobór wyposażenia pracowni i klas przedmiotowych w środki dydaktyczne i pomoce naukowe. Potrzebę zakupu środków dydaktycznych i pomocy naukowych zgłaszają do administracji Szkoły. Do ich obowiązków należy troska o właściwe ich stosowanie w procesie lekcyjnym, utrzymanie w należytym stanie i zabezpieczenie przed zniszczeniem.

§ 26

1. Sytuacje konfliktowe między uczniem a nauczycielem powinny być wyjaśnione i rozwiązywane w pierwszej kolejności przy pomocy wychowawcy.
2. Jeżeli zainteresowane strony nie rozwiążą konfliktu, odwołują się do innych organów Szkoły.
3. W przypadku nie rozwiązania konfliktu na terenie szkoły, zainteresowane strony mogą się odwołać do Księdza Inspektora.
4. W wyżej wymieniony sposób powinny być również rozwiązywane sytuacje konfliktowe miedzy zespołem klasowym a nauczycielem lub rodzicami a nauczycielem.

§ 27
PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

1. Etaty pracowników niepedagogicznych w Liceum ustala się, stosowanie do przepisów obowiązującego prawa i aktualnych wymogów Władz Oświatowych.
2. Pracowników niepedagogicznych zatrudnia i zwalnia, z zachowaniem ogólnych przepisów prawa, Dyrektor Szkoły.
3. Zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych, a także zakres ich odpowiedzialności, z zachowaniem przepisów prawa pracy, ustala Dyrektor Szkoły.

VI. Uczniowie szkoły

§ 28

1. Rekrutacja kandydatów.
Warunki przyjęcia do Liceum ustala i podaje do wiadomości Dyrektor Szkoły.
Nabór może być dokonany na podstawie:
• wyników egzaminów wstępnego,
• wyników sprawdzianów dla uczniów kończących gimnazjum,
• wyników na świadectwie szkolnym (także z uwzględnieniem świadectwa klasy II gimnazjum),
• wyniku rozmowy kwalifikacyjnej,
• warunkiem dodatkowym może być żądanie ze strony Towarzystwa Salezjańskiego dostarczenia zaświadczenia o opinii kandydata w określonym środowisku.
2. Ustalając sposób prowadzenia; procedury kwalifikacyjnej, Dyrektor Szkoły może odstąpić od wykonania wszystkich elementów tej procedury.
3. Uczeń nabywa prawa ucznia z chwilą wpisania na listę uczniów. Od tej chwili obowiązują go również obowiązki ucznia tej szkoły.
4. Warunki pobytu w szkole reguluje odrębna umowa cywilno-prawna, zawierana między rodzicami ucznia lub jego prawnymi opiekunami. a Dyrektorem Szkoły.

§ 29

Uczniowi przyjętemu do Liceum stwarza się możliwość ukończenia Szkoły. Jednakże w szczególnych. przypadkach istnieje możliwość przerwania nauki w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Salezjańskiego. Może się to dokonać przez:
1. decyzję rodziców o przeniesieniu dziecka do innej szkoły. O decyzji przeniesienia rodzice powinni poinformować Dyrektora na piśmie, najpóźniej w dniu odbioru dokumentów,
2. usunięcia ucznia ze społeczności szkolnej. Decyzję o usunięciu podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej. Uczeń może być usunięty w następujących przypadkach.
• wejścia w konflikt z prawem
• handlu narkotykami, posiadania narkotyków, używania narkotyków,
• posiadania lub używania alkoholu,
• palenia papierosów (po upomnieniu),
• zachowanie agresywne stwarzające zagrożenie dla życia i zdrowia
• szczególnych aktów wandalizmu,
• lekceważenie poleceń nauczycieli i wychowawców,
• obrażanie przekonań i praktyk religijnych koleżanek i kolegów,
• udowodnionej kradzieży (w poważnej materii),
• oceny nagannej z zachowania,
• bezpodstawne uchylanie się rodziców (opiekunów prawnych) od płacenia czesnego zgodnie z zawartą umową.
We wszystkich przypadkach uczeń może odwołać się w formie pisemnej do organu prowadzącego Szkołę w terminie 14 dni. Od decyzji podjętej przez organ prowadzący szkołę odwołanie nie przysługuje.

§ 30
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

Prawa i obowiązki ucznia w szkole są ściśle z sobą związane. Dotyczą całego procesu związanego z nauką i wychowaniem. Tak bardzo wzajemnie się przenikają, że czasami trudno oddzielić je konkretną granicą. Pomocą w uświadomieniu sobie praw i obowiązków służy Regulamin Ucznia. Zobowiązuje on wszystkich uczniów do rzetelnej nauki i tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole. Zachęca do stawiania sobie najwyższych wymagań na miarę własnych możliwości i skłania do realizowania ambitnych celów w każdej dziedzinie życia. Uczeń korzysta z wielu praw, szczególnie zapisanych w Konwencji o prawach dziecka, z uwzględnieniem przepisów prawa polskiego dotyczących szkół prowadzonych przez podmioty me będące jednostkami samorządów terytorialnych

Wszystkich uczniów i nauczycieli powinny łączyć: zrozumienie, życzliwość i szacunek. Liceum tworzy warunki do samorządności i ponoszenia przez uczniów współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.

Z prawami ucznia są związane jego przywileje.

Wobec uczniów szczególnie wyróżniających się stosuje się następujące nagrody:
• ustna pochwała wychowawcy,
• pochwała wychowawcy z wpisem do dziennika,
• pochwała wobec społeczności szkolnej,
• list gratulacyjny do rodziców (prawnych opiekunów) ucznia,
• wpis do kroniki szkolnej,
• nagroda – upominek na koniec roku szkolnego,
• semestralne stypendium Dyrektora Szkoły.
• nagrody i wyróżnienia przyznawane przez władze oświatowe, organizacje i instytucje, Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych odnotowuje się na świadectwie szkolnym.

W szczególnych przypadkach istnieje w Szkole możliwość czasowego zawieszenia ucznia w korzystaniu z tych przywilejów. Dyrektor Szkoły zobowiązany jest do ułożenia regulaminu precyzującego procedury związane z „zawieszeniem ucznia”.

Sankcje przewidziane za nieprzestrzeganie ustaleń Statutu Szkoły oraz Regulaminu Ucznia Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego:
• ustne upomnienie przez nauczyciela – wychowawcę
• ustne upomnienie przez wychowawcę – opiekuna klasy,
• upomnienie przez wychowawcę – opiekuna klasy z wpisaniem uwagi do dziennika lekcyjnego,
• ustne upomnienie udzielone przez Dyrektora,
• urzędowe upomnienie udzielone przez Dyrektora Szkoły połączone z zagrożeniem pozbawienia
• uprawnień ucznia,
• zakaz uczestniczenia w imprezach i wycieczkach klasowych i szkolnych,
• zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz,
• przeniesienie do innej równoległej klasy,
• skreślenie z listy uczniów przez Dyrektora (na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej).

Treść Regulaminu Ucznia Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w Bydgoszczy stanowi załącznik nr 3. Regulamin jest zgodny z ustawodawstwem oświatowym oraz wewnętrznymi przepisami Towarzystwa Salezjańskiego.

§ 31
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Liceum posiada wewnątrzszkolny system oceniania, którego treść stanowi załącznik nr 5 dołączony do niniejszego Statutu. Jego uszczegółowieniem są przedmiotowe systemy oceniania. Wszystko czego nie określa wewnątrzszkolny system oceniania rozstrzyga Dyrektor Szkoły po zapoznaniu się z opinią Rady Pedagogicznej.

VII. Zasady finansowania działalności szkoły

§ 32

1. Liceum pozyskuje na swą działalność środki finansowe pochodzące:
• z opłat świadczonych przez uczniów – tzw. czesne,
• z dotacji budżetowych przewidzianych prawem przez państwowe Władze Samorządowe,
• z dobroczynności społecznej oraz ofiar sponsorów prywatnych w czym może być pomocny wspomniany wyżej Komitet Opiekuńczy,
• z działalności Towarzystwa Salezjańskiego,
• z subwencji pochodzących od krajowych lub zagranicznych instytucji i od osób prywatnych,
• innych źródeł.
2. Wysokość opłat czesnego – będzie ustalana okresowo, w zależności od kształtującej się sytuacji ekonomicznej w kraju oraz w zależności od wpływów z wymienionych wyżej źródeł.
3. Pomoc uczniom będących w trudnej sytuacji materialnej przewiduje się w zależności od kondycji finansowej szkoły oraz od wpływów uzyskiwanych z wymienionych wyżej źródeł. Przyznawanie stypendiów należy do administracji szkoły.

§ 33

Całokształt administracji odnośnie do utrzymania i konserwacji budynków szkolnych jak i w zakresie wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz działalności szkoły, należy do Towarzystwa Salezjańskiego.
Ustalenie wysokości wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i innych pracowników Szkoły oraz wysokości czesnego, należy do kompetencji Towarzystwa Salezjańskiego.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 34

Zmiany w Statucie Szkoły mogą być dokonane na wniosek organów wymienionych w § 9 po wcześniejszym uzgodnieniu z Kuratorem Oświaty w Bydgoszczy ich zgodności z przepisami obowiązującego prawa.

§ 35

Szkoła posiada własną nazwę i może posiadać imię, własny sztandar i godło szkolne.

§ 36

Szkoła używa własnej pieczęci okrągłej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Piła, dnia 24 stycznia 2004 roku.

Załączniki do Statutu:

Załącznik nr 1 – Regulamin Rady Pedagogicznej – dokument wewnętrzny dostępny tylko dla pracowników pedagogicznych Collegium Salesjanum

Załącznik nr 2 – Program wychowania w LOTS w Bydgoszczy

Załącznik nr 3 – Regulamin ucznia LOTS w Bydgoszczy

Załącznik nr 4 – Regulamin Samorządu Uczniowskiego LOTS

Załącznik nr 5 – Wewnętrzny System Oceniania CS w Bydgoszczy GTS i LOTS

Załącznik nr 6 – Regulamin biblioteki


 • RSS
 • Facebook
 • Picasa
 • YouTube