Zorganizowany wypoczynek dla młodzieży

Informacje dla rodziców

Aktualny numer konta bankowego

 • Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego
 • ul. Pod Reglami 1, 85-794 Bydgoszcz
 • Numer rachunku – 60 1600 1084 1844 5301 7000 0001
 • Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

Czesne na rok szkolny 2018/2019

 • Klasa III: 456,00 zł x 10 (od września do czerwca)

Obiady

9,50 zł za porcję – wpłaty wyłącznie w księgowości (gabinet 021 – parter)


Synergia Librus dla Rodziców i Uczniów

Adres internetowy systemu Synergia Librus – https://synergia.librus.pl/

Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego w Zespole Szkół Towarzystwa Salezjańskiego „Collegium Salesianum” w Bydgoszczy

Pobierz (PDF, 235KB)


Wszystkie ćwiczenia dla klas 1 i 2 gimnazjum gwarantuje szkoła!


Spotkania nauczycieli z rodzicami na rok szkolny 2017/2018

Pobierz (PDF, 308KB)


Dni wolne od zajęć dydaktycznych (całkowite)

Terminarz Dziennika elektronicznego


Warunki finansowe pobierania nauki

 1. Nauka w Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio (zwanego dalej Gimnazjum) jest odpłatna.
 2. Rodzice (lub prawni opiekunowie) kandydatów do Gimnazjum zobowiązani są po złożeniu dokumentów dokonać jednorazowej wpłaty tzw. wpisowego w wysokości 350 zł – ostateczny termin wpłaty do 31 lipca poprzedzającego rozpoczęcie nauki.
 3. W przypadku przyjęcia do Gimnazjum suma powyższa nie ulega zwrotowi, jak również w wypadku rezygnacji z pobierania nauki w szkole. Powyższa kwota nie jest opłatą czesnego za m-c wrzesień.
 4. W przypadku negatywnej decyzji komisji kwalifikacyjnej o przyjęciu do szkoły kwota ta zwrócona zostanie w sekretariacie szkoły lub przelewem bankowym na wskazany przez Rodziców kandydata numer konta.
 5. Miesięczna opłata za naukę jednego ucznia, zwana dalej czesnym, pobierana jest za każdy miesiąc począwszy od 1 września do 31 sierpnia roku następnego, czyli w czasie całego roku szkolnego łącznie z wakacjami. Uczniowie, którzy kończą naukę w Collegium Salesianum (w klasie trzeciej) wpłacają czesne do sierpnia włącznie. Uczniowie, którzy przechodzą z Gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego wnoszą opłatę również za miesiąc sierpień i jednocześnie zwolnieni są z opłaty wpisowego do Liceum. Opłata za miesiące wakacyjne podyktowana jest koniecznością wypłaty wynagrodzenia dla nauczycieli i utrzymania budynku szkoły także w miesiącach wolnych od nauki.W ostatnim roku nauki w Gimnazjum czesne za miesiące wakacyjne, tj. lipiec i sierpień, rozłożone jest proporcjonalnie na 10 miesięcy (wrzesień – czerwiec).

Zasady wnoszenia opłat za pobieranie nauki są następujące:

 1. Rodzice (lub opiekunowie prawni) ucznia zobowiązani są dokonywać każdorazowej wpłaty czesnego do ostatniego dnia miesiąca za dany miesiąc nauki.
 2. Wpłaty wpisowego oraz czesnego należy dokonać na konto:
 3. Numer rachunku – 60 1600 1084 1844 5301 7000 0001
 4. Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
 5. Od 01 września 2018 r. wysokość czesnego wynosi:
 • Klasa III: 456,00 zł x 10 (od września do czerwca).

.


Zasady zmiany czesnego zawarte są w statucie Gimnazjum

 1. W przypadku, gdy rodzice ucznia nie uiszczą opłaty należnego czesnego w ciągu jednego miesiąca od daty obowiązkowej wpłaty i nie złożą u dyrektora szkoły wniosku o zmianę trybu płatności czesnego, uczeń może zostać pozbawiony prawa do pobierania nauki w Gimnazjum.
 2. Odstąpienie od pełnej wysokości czesnego może nastąpić tylko na mocy decyzji dyrektora szkoły na pisemny wniosek Rodziców poparty dokumentacją tłumaczącą wnioskowaną zniżkę i wymaga ponowienia na każdy semestr nauki. Różnicę powstałą na skutek odstąpienia od pełnej wysokości czesnego pokrywa Towarzystwo Salezjańskie.
 3. W ramach czesnego szkoła zapewnia uczniowi naukę zgodną z wymaganym programem nauczania Gimnazjum oraz różne formy zajęć pozalekcyjnych.
 4. Czesne nie obejmuje kosztów naprawy ewentualnych szkód materialnych spowodowanych przez ucznia. W przypadku takiej szkody w pełni są za nią odpowiedzialni materialnie rodzice uczniów.
 5. Czesne nie obejmuje kosztów naprawy ewentualnych szkód materialnych spowodowanych przez ucznia. W przypadku takiej szkody w pełni są za nią odpowiedzialni materialnie rodzice uczniów.
 6. Powyższe warunki stanowią jednocześnie umowę o odpłatne pobieranie nauki, zawieraną między Rodzicami (lub prawnymi opiekunami) ucznia a Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego, reprezentowanym przez dyrektora szkoły.
 7. Umowa obejmuje cały cykl edukacyjny, czyli trzy lata nauki od września klasy pierwszej do sierpnia klasy trzeciej.
 8. O każdorazowej zmianie wysokości czesnego Dyrekcja Gimnazjum informuje na zebraniu Rodziców i na stronie internetowej szkoły.


 • RSS
 • Facebook
 • Picasa
 • YouTube