Zorganizowany wypoczynek dla młodzieży

Języki obce

W Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Bydgoszczy uczniowie mają szansę uczyć się dwóch języków obcych.
Obowiązkowym językiem jest język angielski, dodatkowo w pierwszej klasie każdy uczeń wybiera drugi język obcy – język niemiecki lub hiszpański.
Zajęcia z języka angielskiego odbywają się w wymiarze 4 godzin tygodniowo, a w przypadku pozostałych języków 2 godziny tygodniowo w klasie pierwszej i po 3 w klasie drugiej i trzeciej (8 godzin w cyklu kształcenia).

Grupy językowe
Zajęcia z języków obcych odbywają się w grupach językowych tworzonych w zależności od stopnia zaawansowania. W klasie pierwszej uczniowie piszą test kompetencji, który stanowi podstawę podziału na grupy. W zależności od postępów i zaangażowania ucznia może on, na wniosek nauczyciela, zostać przeniesiony do innej grupy.

Zajęcia dodatkowe
Uczniowie mają również szansę rozwijać swoje umiejętności na dodatkowych zajęciach z języków obcych. Ponadto raz w tygodniu każdy nauczyciel organizuje konsultacje dla uczniów i rodziców mające na celu rozwiązywanie bieżących problemów w nauce.

Forma zajęć
Obok form tradycyjnych zajęcia z języków obcych są prowadzone przy wykorzystaniu najnowszych technik multimedialnych. Szkoła dysponuje pracowniami komputerowymi, salą multimedialną oraz tablicami interaktywnymi. Link do filmiku


  • RSS
  • Facebook
  • Picasa
  • YouTube